Bekendmaking Commissievergaderingen februari 2014

De raadscommissie VROM van woensdag 5 februari 2014 gaat niet door. Het onderwerp “grondexploitatie Ter Laan” wordt geplaatst op de agenda van de raadscommissie ABZ.

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 6 februari 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: 

  • Jaarstukken Regio Groningen-Assen
  • Jaarplan 2014 en begroting 2014-2018 van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
  • Uitgangspuntennotitie Huishoudelijke Hulp
  • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
  • Uitvoeringsplan ‘beleidsplan sport en bewegen gemeente Bedum 2013-2019’ (onder voorbehoud)

 

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 en Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum