Bekendmaking Commissievergaderingen februari 2013

De raadscommissie VROM van woensdag 13 februari 2013 gaat niet door.

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 14 februari 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen. 

  • Verbetering Agrarische Structuur Buitenwegen Bedum (bij dit agendaonderwerp zijn de leden van de raadscommissie VROM uitgenodigd deze beraadslaging bij te wonen)
  • Jaarplan 2013 en begroting 2013-2017 van St. Openbaar Onderwijs Marenland
  • Zendtijd voor de Stichting Agglomeratie Omroep Midden Groningen
  • Reglement van orde voor de vergaderingen andere werkzaamheden van de raad
  • Verordening op de raadscommissies          
  • Lange termijn Agenda (LTA)

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de commissiegriffier ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum