Bekendmaking Commissievergaderingen 7 en 8 september 2011

Commissies

De raadscommissie VROM vergadert op woensdag 7 september 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Presentatie gasfabrieklocatie door Stichting Wierden & Borgen
  • Aanvraag omgevingsvergunning bouw ligboxenstal Wolddijk 93 te Zuidwolde
  • Handhavingsbeleidsplan omgevingsrecht 2011-2015 BMW-gemeenten
  • Jaarrapport 2010 en ontwerpbegroting 2012 ARCG
  • Behandeling collegebrief over “stand van zaken Centrumplannen”.

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 8 september 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Presentatie WMO (door afdeling welzijn)
  • Aanschaf materieel brandweer Bedum
  • Jaarverslag en jaarrekening 2010 van de bestuurscommissie openbaar onderwijs Marenland
  • Behandeling collegebrief “plaatsing blaashal tennisbanen 5/6 in Bedum”.

  De vergaderingen zijn openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 en Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergaderingen.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum