Bekendmaking Commissies oktober 2011

Commissies

VROM

De vergadering van de raadscommissie VROM van woensdag 5 oktober 2011 om 19.30 uur gaat niet door.

Abz 

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 6 oktober 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een bedrijfspand aan de Winsumerweg 6A te Onderdendam
  • Raadsnotitie inzake haalbaarheid kunstgrasvoetbalveld sportcomplex “De Beemden” (opiniërende bespreking)
  • Notitie rioolheffing (opiniërende bespreking)
  • Notitie afvalstoffenheffing (opiniërende bespreking over tariefdifferentiatie)

Voor de eerste twee agendapunten zijn de leden van de raadscommissie VROM voor deze vergadering  uitgenodigd. De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 en Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

besluitvorming.bedum.nl

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergaderingen.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum