Bekendmaking Commissies april 2013

De raadscommissie VROM vergadert op woensdag 10 april 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Aanvraag omgevingsvergunning voor de instandhouding van de bouwweg gelegen tussen de St. Annerweg en de Aalscholver te Bedum
  • Wijkaanpak

 

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 11 april 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis. 

Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

 

  • Presentatie Rekenkamercommissie onderzoek “Toerisme en Recreatie in Bedum”

Fase I: “De tafel is gedekt, maar er zijn (nog) geen gasten” door mw Elles Bulder

Start Fase II: presentatie planning en discussie over dit onderwerp in aanwezigheid van Carin van de Wal en Susanna Lemstra

  • Een toekomstbestendig Bedum: vervolg discussie en standpuntbepaling over toekomstige bestuurlijke inrichting van de provincie Groningen
  • Warmtevoorziening sportcomplex “De Beemden”
  • Beoogde sterkteverdeling over de basisteams van de politie Noord-Nederland

 

De vergaderingen zijn openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 en Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergaderingen.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum