Bekendmaking Bouw ligboxenstal Wolddijk 93, Zuidwolde

Bouw ligboxenstal aan Wolddijk 93 te Zuidwolde

Bij de gemeente is een aanvraag voor een omgevingvergunning ingediend voor de bouw van een ligboxenstal aan Wolddijk 93 te Zuidwolde. De te bouwen ligboxenstal ligt grotendeels buiten het bouwvlak van het bestemmingsplan BUITENGEBIED, hetgeen strijdig is met het bestemmingsplan. Er is met de positie van de stal geschoven om een betere landschappelijke inpassing mogelijk te maken en om archeologische waarden de sparen. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om de aangevraagde vergunning te verlenen, zoals hieronder wordt aangegeven.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een ligboxenstal aan Wolddijk 93 te Zuidwolde.

Burgemeester en Wethouders van Bedum maken ingevolge paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van een ligboxenstal aan Wolddijk 93 te Zuidwolde.

Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan voornoemde activiteiten zijn Burgemeester en Wethouders voornemens om op grond van artikel 2.1, lid 1, sub c, juncto artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo vergunning te verlenen met een afwijkingsbesluit van het bestemmingsplan.

Digitaal inzien

U kunt het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken op bedum.nl downloaden bij 'loket-ter inzage'.

Zienswijze indienen

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 6 oktober tot en met 16 november 2011 van 09.00 tot 12.00 uur voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende de termijn van inzage kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, postbus 1, 9780 AA Bedum. Mondeling kunt u zienswijzen kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar.

Kaart met een markering op Wolddijk 93 9785TC Zuidwolde Nederland