Bekendmaking Bestemmingsplan Onderdendam kern vastgesteld

Bestemmingsplan ‘Onderdendam Kern’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de raad in zijn vergadering van 26 januari 2012 het bestemmingsplan ‘Onderdendam Kern’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Onderdendam Kern’ voorziet in een algehele herziening en actualisering van het bestemmingsplan voor de kern van Onderdendam en heeft in hoofdzaak een conserverend karakter.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan ‘Onderdendam kern’ liggen van 9 februari tot en met 21 maart 2012 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage (afdeling VROM) in het gemeentehuis. Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’. Op deze website vindt u ook een link naar het bestemmingsplan op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en een link waar de bronbestanden beschikbaar zijn gesteld.

 

Beroep/voorlopige voorziening

Van 9 februari tot en met 21 maart 2012 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum