Bekendmaking Besluit omgevingsvergunning ligboxenstal Wolddijk 93, Zuidwolde

Burgemeester en Wethouders van Bedum maken bekend dat zij met toepassing van art. 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo een omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van een ligboxenstal aan Wolddijk 93 te Zuidwolde. De bouw is strijdig met het bestemmingsplan ‘Buitengebied omdat de stal grotendeels buiten het ‘bouwvlak’ is gelegen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 24 november 2011 t/m 4 januari 2012 beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Groningen, Sectie bestuursrecht, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Informatie

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 november ter inzage in het gemeentehuis (afdeling VROM). Daarnaast is het besluit digitaal te raadplegen op www.bedum.nl onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’. Tevens is het besluit te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Meer informatie over de procedure en kosten is te vinden op www.rechtspraak.nl

Kaart met een markering op Wolddijk 93 9785TC Zuidwolde Nederland