Onderwierum

Onderwierum, zicht op het waterKomend van Bedum over de Lageweg die overgaat in Stadsweg, richting Onderdendam, duikt links van de weg verderop in de weilanden een bosje op: Onderwierum. Het gebied Onderwierum is groter dan dat van de wierde alleen. De landerijen rondom de Albertsweg tot aan de Oude AE in het westen. De weilanden in het oosten tot aan het Boterdiep. Hier bevond zich de Onderwierumer polder met de watermolen die in 1958 afgebroken is.

Een stukje geschiedenis…

In oude oorkonden wordt gesproken over Uldernawerum: wierde in het gebied van de onlanders. Eens stonden er een school en een kerk, een middeleeuwse kerk, afgebroken in 1840/41. De zerken vertellen het verhaal van bewoners van Onderwierum en omgeving. Opgravingen en metingen in de jaren twintig en tachtig van de 20e eeuw, resp. door prof. A.E. van Giffen en dr. M. Miedema, hebben aangetoond dat deze hoogte (2.85 boven N.A.P.) een vluchtplaats was in de tijd toen steeds weer nieuwe overstromingen plaatsvonden. Omstreeks het begin van de jaartelling was hier bewoning, daarna een poos niet vanwege te hoge waterstanden en sinds de Middeleeuwen ononderbroken. Het kerkje stond midden op de wierde. Op de plaats waar nu een klein bosje is, stond de pastorie. Deze is in de vijftiger jaren van de 20e eeuw afgebroken. Tot 1863 woonden hier predikanten. In dat jaar werd namelijk de nieuwe pastorie in Onderdendam betrokken: Middelstumerweg 9, tegenover de kerk aan de andere kant van het water. In 1974 verkocht de kerkvoogdij het kerkhofje aan de gemeente Bedum.

Meer over dit onderwerp vindt u op de website van de Historische Vereniging gemeente Bedum.