Commissie VROM

De gemeente Bedum kent twee raadscommissies van advies en bijstand. Dit zijn de commissies Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Milieu (VROM).

Taken

Tot het werkgebied van de commissie VROM behoort onder andere volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, openbare werken en milieuaangelegenheden. De raadscommissie heeft de volgende taken:

  • Het uitbrengen van advies aan de raad over en voorstel of onderwerp dat betrekking heeft op de onderwerpen die vallen onder haar benaming.
  • Het uitbrengen van advies aan de raad uit eigen beweging.
  • Voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de in artikel 2, tweede of derde lid, genoemde onderwerpen.