College van burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeente Bedum is in handen van het College van Burgemeester en wethouders (B&W). Het College draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de raadsbesluiten. Naast de gemeenteraad nemen ook Burgemeester en wethouders beslissingen die van belang zijn voor de burgers van de gemeente. Bijvoorbeeld over de toekenning van een bijstandsuitkering of over het verlenen van een milieuvergunning. De bevoegdheid van het College kan zijn ontleend aan door het Rijk vastgestelde wetten, of aan de door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen.

Scheiding raad en college

Sinds de wet dualisering is ingevoerd, is er een scheiding aangebracht in de samenstelling, de functies en de bevoegdheden van raad en college. Een wethouder is niet meer tegelijkertijd raadslid. De bestuursbevoegdheden worden bij het college geconcentreerd. De kaderstellende en controlerende taken van de raad worden versterkt en meer nadruk komt te liggen bij zijn vertegenwoordigende functie.