Organisatiestructuur

De gemeentelijke organisatie bestaat uit een viertal afdelingen en een concernbrede staf:

stafafdeling Concern

hoofd: R. Wiltjer (gemeentesecretaris).
De staf is belast met taken als voorliching, kabinetszaken, openbare orde en veiligheid en personele aangelegenheden.

afdeling Middelen

hoofd: P. Meijer, coördinator taakveld financiën: A. van der Holt .
Deze afdeling is onder meer belast met het opstellen van de begroting en de rekening, heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, automatisering en interne zaken.

afdeling VROM

hoofd: W. Haaijer. Coördinator taakveld milieu en integrale handhaving: S.P. Bergsma.
Deze afdeling is ondermeer belast met bouwtoezicht, ruimtelijke ordening, monumentenbeleid, gebouwenbeheer, verkeer en economische zaken.

afdeling Openbare Werken

hoofd:D. Spinder. Coördinator taakveld buitendienst: D. Schothorst.
Deze afdeling verzorgt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

afdeling Welzijn en Burgers

Afdelingshood:T. Veldhuis.
Deze afdeling houdt zich bezig met burgerzaken, sociale zaken, leerplicht, WMO, ouderen- en jeugdbeleid, sport en cultuur en recreatie.