Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Op 1 oktober 2009 is de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ in werking getreden. De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de overheid zo snel mogelijk beslist op uw aanvraag, verzoek of bezwaarschrift. Een gemeente die niet tijdig beslist, overschrijdt de beslistermijn en daaraan zijn consequenties verbonden.

Wat is ‘niet tijdig’?

‘Niet tijdig’ kan een wettelijke termijn zijn. Soms staat in de wet welke termijn voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van het soort beslissing. Dit kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen. Een termijn van 8 weken wordt veelal als redelijk aangemerkt.

Welke voordelen heeft de wet voor u?

Verstrijkt de wettelijke of redelijke beslistermijn zonder dat de gemeente beslist op uw aanvraag, verzoek of bezwaarschrift? Dan kunt u de gemeente een brief sturen waarin u haar in gebreke stelt. De gemeente heeft dan nog twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de wet daaraan twee gevolgen:

 1. Dwangsom begint automatisch te lopen: u hebt recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. De dwangsom loopt hoogstens 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260,-.
 2. Direct beroep in te stellen: is er 2 weken na de ingebrekestelling nog geen beslissing, dan kunt u direct beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet eerst bij de gemeente bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechter uw beroep gegrond, dan is de gemeente verplicht om alsnog binnen twee weken een beslissing te nemen. 

Om welke beslissingen gaat het?

De zaken waarop de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ van toepassing is, zijn die waarbij u om een beschikking vraagt (vergunning, ontheffing, WMO-verstrekking, bijstandsuitkering etc.), waarbij u om informatie verzoekt in het kader van de ‘Wet openbaarheid van bestuur’ of die waarbij u een bezwaarschrift indient. U kunt uw Wob-verzoek mondeling of schriftelijk indienen.  Verzoeken via e-mail of fax nemen wij niet in behandeling.  Ingebrekestellingen, intrekkingen van Wob-verzoeken en overige correspondentie samenhangend met Wob-verzoeken kunnen alleen schriftelijk worden ingediend. Indiening per fax of e-mail is namelijk niet mogelijk.  

Over de wijze waarop u zich kunt beroepen op de Wet openbaarheid van bestuur, vindt u informatie in de gemeentewinkel. Ambtshalve handhaving, het opleggen van een aanslag, besluiten van algemene strekking als verordeningen en verkeersbesluiten vallen niet onder de ‘Wet dwangsom en beroep’. 

Kan er een uitzondering worden gemaakt op een beslistermijn?

De wet noemt een aantal redenen waarom de beslistermijn opgeschort (verruimd) kan worden. De reden kan onder andere zijn dat:

 • Informatie die nodig is om de aanvraag, het verzoek of het bezwaarschrift af te doen, (nog) ontbreekt. Die informatie moet alsnog aangeleverd worden binnen een bepaalde termijn. De aanlevertermijn schort de beslistermijn op.
 • Informatie van een instantie uit het buitenland moet komen en meer tijd vraagt.
 • U zelf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor uitstel.
 • Het uitstel aan uzelf is te wijten, bijvoorbeeld omdat u niet tijdig de benodigde papieren of bewijsstukken heeft opgestuurd.
 • Er sprake is van overmacht voor de gemeente.
 • Als de beslissing wettelijk verdaagd kan worden.

De termijn van verdagen, opschorten of uitstel moet dus bij de beslistermijn worden opgeteld voordat u de gemeente in gebreke kunt stellen.

Tijdelijke uitzonderingen

Bij enkele aanvragen heeft u tijdelijk géén recht op een ‘bestuurlijke’ dwangsom na overschrijding van de beslistermijn. Dit geldt ook voor eventueel daaropvolgende bezwaarprocedures. Het betreft tot 1 oktober 2012 aanvragen en/of bezwaarschriften:

 • op grond van de Vreemdelingenwet 2000
 • m.b.t. een visum op grond van het Soeverein Besluit van 12 december 1813
 • m.b.t. een verklaring omtrent het gedrag op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens             
 • op grond van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

 Is de beslistermijn in de bovenstaande gevallen overschreden en heeft het bestuursorgaan binnen 2 weken, nadat u het in gebreke heeft gesteld, nog geen beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift genomen, dan kunt u een besluit afdwingen via de rechter.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken raadplegen: www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk of rechtstreeks met de  gemeente Bedum contact opnemen (tel. 050-301 89 11). Wilt u beroep instellen bij de rechter? Stuur uw beroepschrift waarin u aangeeft waarom u in beroep gaat – omdat de gemeente ondanks ingebrekestelling niet op tijd heeft beslist – dan naar:

Rechtbank Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.