Bezwaar en beroep

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. Een bezwaar kunt u alleen schriftelijk indienen en kunt u richten aan degenen die het betreffende besluit hebben genomen. Meestal zijn dat burgemeester en wethouders, soms is dat de gemeenteraad of de burgemeester.

Termijn van bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift moet binnen zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit; de verzenddatum staat vermeld op het besluit, meestal in een rode datumstempel. Wanneer deze termijn is verstreken neemt Bedum uw bezwaar niet meer in behandeling, tenzij u kunt aantonen dat de te late indiening u niet verweten kan worden.

Als het niet lukt om op tijd, dus binnen zes weken, een bezwaarschrift in te dienen dat aan alle eisen voldoet, kunt u beter een onvolledig bezwaarschrift indienen. Als niet alle gegevens in uw bezwaarschrift staan, krijgt u namelijk de mogelijkheid om deze gegevens aan te vullen. Doet u dat niet binnen de tijd, meestal enkele weken, dan kan de gemeente uw bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaren. Er wordt dan niet op uw bezwaren ingegaan. U mag er vanuit gaan dat uw bezwaarschrift op de juiste plek terecht komt. Als uw bezwaarschrift bij de verkeerde organisatie belandt, sturen wij het door naar de instantie die het in behandeling neemt. U krijgt daarvan bericht. Als u bezwaar indient krijgt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging, ook als u het bezwaarschrift persoonlijk afgeeft. U bezwaarschrift is dan nog niet beoordeeld.

De inhoud

Een bezwaarschrift moet in ieder geval vermelden:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; u mag ook een kopie van het besluit meesturen
 • de redenen waarom u bezwaar maakt. Het is niet voldoende om slechts mee te delen dat u bezwaar maakt, of dat u dat tijdens de hoorzitting kenbaar wilt maken.
 • als het bezwaarschrift niet in het nederlands is, moet u voor een vertaling zorgen.
 • het bezwaarschrift moet door u ondertekend zijn

Let wel: u kunt via e-mail geen bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet namelijk zijn voorzien van uw handtekening!

Intrekken van bezwaar

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken, dan kan dat schriftelijk. Alleen tijdens de hoorzitting kan het bezwaar mondeling worden ingetrokken.

Uw bezwaar mondeling toelichten

Voordat de gemeente een beslissing neemt over uw bezwaar, kunt u uw bezwaar mondeling toelichten. Dit kan tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie, waarvoor u een aparte uitnodiging krijgt. Een hoorzitting is in principe openbaar, tenzij er prive-zaken aan de orde komen.

De gemeente hoeft niet te horen als:

 • het bezwaar duidelijk niet-ontvankelijk is.
 • het bezwaar kennelijk ongegrond is, dat wil zeggen dat er geen enkele goede reden bestaat voor het bezwaar.
 • u heeft aangegeven dat u niet gehoord wilt worden.
 • aan het bezwaar al helemaal tegemoet wordt gekomen zonder dat anderen hiervan nadeel ondervinden.

Van de hoorzitting wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Als na het horen nog nieuwe gegevens binnen komen bij de gemeente krijgt u daarvan bericht. U kunt over deze nieuwe gegevens ook weer uw mening geven.

Getuigen en deskundigen

U kunt getuigen of deskundigen inschakelen bij het horen. De kosten die hierbij komen kijken moet u zelf betalen, ook wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard. Indien u bezwaar maakt tegen een advies dat ten grondslag ligt aan het bestreden besluit, kunt u een zogenaamd tegenadvies aanleveren. Een dergelijk tegenadvies moet worden opgesteld door een onafhankelijk deskundige. Als u bezwaar maakt tegen een medische beordeling, is een medisch tegenadvies zeer wenselijk. Om de procedure niet onnodig te vertragen is het goed als u dit tegenadvies tijdens de hoorzitting kunt overhandigen aan de bezwaarschriftencommissie. U kunt hierover nadere informatie krijgen bij de secretaris van de bezwaarschriftencommissie. De kosten van een tegenadvies moet u zelf betalen.

Iemand meenemen naar de hoorzitting

U mag naar de hoorzitting een familielid, kennis of advocaat meenemen. U kunt zich ook laten ' vertegenwoordigen' als u zelf niet aanwezig kunt of wilt zijn. Als u een kennis of familielid inschakelt om u te vertegenwoordigen, moet u die persoon een schriftelijke volmacht geven. Bij een advocaat is dat niet nodig.

Voorlopige voorziening

Het kan gebeuren dat een besluit waartegen u bezwaar maakt al wordt uitgevoerd voordat uw bezwaarschrift wordt behandeld. Als u dit wilt voorkomen, kunt u tijdens de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening aanvragen. U kunt hiervoor terecht bij de president van de rechtbank in Groningen. Als zo'n verzoek ingewilligd wordt, mag het besluit niet worden uitgevoerd, voordat uw bezwaar is behandeld. Aan de voorlopige voorziening zijn geen kosten verbonden.

De beslissing

Op een bezwaarschrift zijn de volgende beslissingen mogelijk:

 • niet-ontvankelijk: het bezwaar wordt niet inhoudelijk behandeld, omdat het bezwaar te laat of onvolledig is ingediend, of omdat de bezwaarmaker geen direct belanghebbende is.
 • gegrond: u heeft terecht bezwaar gemaakt. Dit betekent niet altijd dat er automatisch gebeurt wat u wilt. Omdat een volledige heroverweging van het besluit plaatsvindt kan de commissie uw bezwaar gegrond verklaren vanwege een fout die u in uw bezwaar helemaal niet hebt genoemd; bijvoorbeeld dat de regelgeving niet goed is toegepast.
 • ongegrond: de gemeente heeft een juiste beslissing genomen en de commissie beoordeeld uw bezwaar als niet terecht.

De gemeente beslist in het algemeen binnen zes tot tien weken over uw bezwaar. Duurt een beslissing langer, dan krijgt u daarover bericht. U krijgt altijd schriftelijk bericht van de beslissing op uw bezwaarschrift.

Beroep

Al u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken beroep instellen. Op de beslissing op uw bezwaar staat vermeld bij welke instantie u beroep kunt aantekenen. De termijn voor beroep gaat in op de dag na verzending van de beslissing op uw bezwaarschrift, dus de dag na de datum van de rode datumstempel op het besluit.