Nieuwsbericht Rekenkamer onderzoekt burgerparticipatie; wat vindt u?

Gepubliceerd op: 10 april 2015

De Rekenkamercommissie van de Bedumer gemeenteraad onderzoekt 'burgerparticipatie'. Doel van het onderzoek is onder meer om te kijken in hoeverre Bedumers tevreden zijn met de manier waarop de gemeente met hun inbreng omgaat. Ook wordt bekeken hoe groot de bereidheid en de draagkracht van de inwoners is als het gaat om het meedenken over en het meedoen in de uitvoering van publieke taken.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rekenkameronderzoekers Friesland in samenwerking met studenten van de Thorbecke Academie van de NHL Hogeschool te Leeuwarden.

Geef uw mening

De Bedumers krijgen ruim de gelegenheid om hun zegje te doen. Studenten van de NHL gaan in maart en april op diverse momenten en plaatsen enquêtes in de gemeente afnemen. U kunt uw mening ook online geven via het digitale enqueteformulier.

Aansluitend worden er rondetafel-gesprekken met burgers gehouden worden om de burger centraal te zetten en gericht te horen hoe de gemeente de kracht van burgers nog meer kan benutten. Burgers kunnen zich voor het rondetafelgesprek opgeven bij de enquête.

De gemeente betrekt de inwoners op verschillende manieren bij de totstandkoming en de uitvoering van het beleid. Daarmee wordt geprobeerd draagvlak te creëren voor dat beleid en de burgers actief te betrekken bij de uitvoering van de publieke taken. Daadwerkelijk zicht op  de effectiviteit daarvan ontbreekt. Dat wil de Rekenkamercommissie met het onderzoek boven water krijgen.

Gemeenten doen, al dan niet gedwongen, op tal van terreinen een stapje terug. Van de inwoners wordt een actievere rol gevraagd. Het onderzoek moet duidelijk maken of, en hoe, de Bedumers bereid zijn zich in te zetten voor hun woon- en leefomgeving. Met de uitkomsten van het onderzoek kan de gemeenteraad het bestaande beleid bijsturen of vernieuwen.

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk instituut dat gevraagd en ongevraagd onderzoek kan doen naar het functioneren van de raad, het college en het ambtelijk apparaat. In het verleden werd onder meer onderzoek gedaan naar de afhandeling van correspondentie door de gemeente en naar het gemeentelijke beleid op het gebied van toerisme en recreatie. De commissie staat onder voorzitterschap van de bestuurskundige Elias de Haan uit Hoogezand.