Nieuwsbericht Recordaantal Koninklijke onderscheidingen in Bedum

Gepubliceerd op: 27 april 2012

Acht Bedumers, waaronder twee echtparen. ontvingen vandaag, 27 april, een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Henk Bakker. Nog nooit eerder werden in Bedum zoveel onderscheidingen uitgereikt tijdens de jaarlijkse ‘Lintjesregen’. De onderscheidingen werden uitgereikt in een bomvol Trefcentrum Bedum. Er waren naar schatting 250 mensen getuige van de plaatselijk Lintjesregen

 

De gedecoreerde Bedumers zijn:

De heer A. (Alje) Bolt (Uithuizen, 1940)

De heer Bolt (72) bekleedt sinds 1972 diverse functies binnen de Gereformeerde kerk/Protestantse Gemeente in zijn woonplaats Bedum. Zo was hij in 1972 lid van de bijdragencommissie. Van 1972 tot 1976 was hij actief als jeugdouderling.  In de periode 1984-1989 fungeerde hij als ouderling in een wijk in Bedum. In de jaren 1994 tot 1998 was hij praeses van de wijkraad. Die functie combineert hij sinds 1998 met het waarnemend boekhouderschap en het lidmaatschap van de Kerkenraad Algemene Zaken. Van 1997 tot 2003 was hij preekvoorziener. In deze periode was hij tevens lid van de Commissie Algemene en Financiële Zaken. Vanaf 2004 is de heer Bolt ouderling kerkrentmeester met als functie penningmeester. Dit combineert hij sinds 2008 met het lidmaatschap van de Kerkenraad Algemene Zaken.

Sinds 2005 is de heer Bolt actief als vrijwilliger voor ’s Heerenloo Opmaat; een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap in Bedum. Hij filmt evenementen en activiteiten van en voor bewoners en verricht daarvoor ook verschillende hand en spandiensten.

Begin jaren ’80 was hij actief met het organiseren van hulptransporten voor Polen.

De heer Bolt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

KO 2012 - A. Bolt
A. Bolt

Mevrouw C.H. (Cornely Hilde) Raspe-Hindriks (Groningen, 1953)

 

Mevrouw Raspe-Hindriks (59)  is met name actief in de zwemsport. Sinds 1991 is zij als voorzitter van de stad Groninger zwemvereniging DZN actief. Ook geeft zij zwemles aan kinderen en volwassenen. Sinds 1990 is zij zwemtrainer van de Zwemclub Noordoosten in Groningen. Van 1994 tot 1998 was zij bestuurslid van deze vereniging.

Vanaf 1985 tot 2011 verzorgde mevrouw Raspe-Hindriks namens de zwemvereniging TriVia uit Groningen zwemactiviteiten voor allochtone vrouwen; een activiteit die werd geïnitieerd door het multicultureel vrouwencentrum Jasmijn in de stad Groningen.

In de jaren 1995-2009 was zij penningmeester van  de IJsvereniging in haar woonplaats, Zuidwolde.

Mevrouw Raspe-Hindriks is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

KO 2012 - C.H. Raspe
C.H. Raspe

De heer J.G.A. (Johannes Gerardus Antonius) Peters (Didam, 1939)

 

De heer Peters (72) was van 1972 tot 1991 bestuurslid en voorzitter van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond in zijn toenmalige woonplaats De Rips. Hij was daar van 1983 tot 1991 ook bestuurslid van de lagere school en, in de jaren 1990 en 1991, voorzitter van de fanfare ‘Concordia’. Hij was er in de jaren 1983 tot 1991 verder bestuurslid van de RK-kerk. Tot 1970 was hij afdelingsvoorzitter van de Katholieke Plattelands Jongeren in De Rips. In de jaren 1972 tot 1979 was hij bestuurslid van ‘Integratie Gemert’; een organisatie van varkenshouders. Voor de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging te Oploo was de heer Peters van 1973 tot 1991 bestuur- en ledenraadslid. Van 1974 tot 1982 was hij bestuurslid van een organisatie voor kunstmatige inseminatie ‘Land van Cuijk’.

In de periode 1995 tot 2004 was de heer Peters lid van de ruilverkavelingscommissie Bedum-Ten Boer.  In dezelfde periode was hij namens de Algemene Boeren en Tuindersbond contactpersoon voor de verzekeringsmaatschappij Interpolis.

Sinds 1998 is hij bestuurslid van de Ten Oeverstichting in zijn woonplaats Bedum.

Van 1992 tot 2005 was de heer Peters voorzitter van de Algemene Boeren en Tuindersbond, afdeling Bedum. Tevens was hij voorzitter van de Vrienden van ABTB.

In de jaren 1998 tot 2006 was hij voorzitter van de CDA-afdeling in Bedum. Vanaf 2006 is hij gemeenteraadslid voor het CDA. Sinds 1991 is hij bestuurlijk actief in het RK kerkkoor in Bedum.

De heer Peters is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

KO 2012 - J.G.A. Peters
J.G.A. Peters

Mevrouw W.M.C. (Wilhelmina Maria Cunera) Peters-van Kreij (Berlikum, 1939)

 

Mevrouw Peters-van Kreij (72) was in haar toenmalige woonplaats De Risp van 1974 tot 1982 actief voor een peuterspeelzaal. Ook zat zij daar van 1972 tot 1975 in de bouwcommissie van dorpshuis D’n Eik. In 1980 en 1981 was zijn actief in een commissie van het CDA die betrokken was bij het opzetten van CDA-afdelingen en -besturen.

Van 1998 tot 2001 was zij voorzitter van de buurtvereniging Ellerhuizen in Bedum. Als secretaris van het RK kerkbestuur in Bedum was zij van 1996 tot 2005 actief.

In de jaren 1992 tot 2005 verzorgde mevrouw Peters-Van Kreij cursussen voor de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Van 1996 tot 2004 fungeerde zij als bestuurslid van het provinciale Katholieke Vrouwen Gilde.

Vanaf 2002 is mevrouw Peters-van Kreij bestuurslid van de Stichting Welzijn Bedum. Van de sectie Ouderen van de stichting is zij sinds 2002 secretaris

Sinds 2007 is mevrouw Peters-van Kreij zij als vrijwilliger actief in het Alzheimercafé in Bedum.

Mevrouw Peters-van Kreij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

KO 2012 - W.M.C. Peters-van Kreij
W.M.C. Peters-van Kreij

De heer S.M. (Siert Martinus) Wiersema (’t Zandt, 1945)

 

De heer Wiersema (66) was in de jaren 1971-1973 voorzitter van de afdeling Middelstum, van de Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ). Van 1980 tot 1984 vervulde hij de functie van diaken voor de Gereformeerde kerk in een wijk in zijn woonplaats Bedum. Als lid van de Commissie Financiële en Administratieve Zaken en als lid van Kerkenraad Algemene Zaken van de Gereformeerde kerk te Bedum was hij van 1986 tot 1990 actief.

Sinds 2007 is de heer Wiersema ouderling/voorzitter van het College van Kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente Bedum en lid van de Kerkenraad Algemene Zaken van die gemeente.

In de periode 1984-2007 vervulde hij verschillende bestuursfuncties bij de Rabobank Bedum en diens rechtsopvolgers. Hij was onder meer lid en vice-voorzitter van het bestuur van de bank.

Binnen de NLTO en diens rechtsvoorgangers NCTB en CBTB was de heer Wiersema bestuurlijk actief als bestuurslid van de afdeling Groningen, lid van de Commissie Grondgebruik en de Commissie Onderwijs. Uit hoofde van zijn bestuurlijke activiteiten binnen deze belangenorganisaties had hij zitting in de raden van toezicht van verschillende scholen voor agrarisch onderwijs in de provincie.

Van 1990 tot 1997 was hij lid van de Regioraad van het zuivelconcern Friesland Dairy Foods.

De heer Wiersema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

KO 2012 - S.M. Wiersema
S.M. Wiersema

Mevrouw A. (Aaltje) Wiersema-Berends ( Noorddijk, 1947)

 

Mevrouw Wiersema-Berends (64) was van 1978 tot 1982 secretaris van het bestuur van de School met de Bijbel in Bedum. In 1985 was zij medeoprichter van de buurtvereniging Ellerhuizen. Tot 1990 was zij vrijwilliger bij deze vereniging. Sinds 1995 verricht zij diverse werkzaamheden voor de Videoclub Bedum; een organisatie die zij mede heeft opgericht. Vanaf 2003 is zij secretaris van het bestuur van de Stichting Seniorenhuisvesting Bederawalda in Bedum.

Van 1988 tot 1992 was mevrouw Wiersema-Berends (evangelisatie-)ouderling voor de Gereformeerde kerk in een wijk van Bedum. In de jaren 1994 tot 1998 vervulde zij de functie van scriba van de Kerkenraad Algemene Zaken.

In 1997 en 1998 was mevrouw Wiersema-Berends vrijwilliger ten behoeve van de erediensten in de Gereformeerde kerk; ze was verantwoordelijk voor de kanselafkondigingen.

Sinds 2001 is zij contactpersoon voor de kerk van een wijk in Bedum. In 2006/2007 was zij lid van de Beroepingscommissie van de kerk. Vanaf 2006 is mevrouw Wiersema-Berends redacteur van het kerkblad; zij levert redactionele ondersteuning bij de aanmaak van liturgieën.

Mevrouw Wiersema-Berends is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

KO 2012 - A. Wiersema-Berends
A. Wiersema-Berends

Mevrouw E.E.M.H. (Elsien Eetje Maria Henderika) Ter Haseborg-Leemborg (Groningen, 1946)

Mevrouw Ter Haseborg-Leemborg (65) is sinds 1986 vrijwilliger bij de Rode Kruis-afdeling in haar woonplaats Bedum. Zij geeft leiding aan de Groep Sociale Hulp/Welfare. Onderdeel van het werk is het verzorgen van bijeenkomsten in verzorgingstehuizen en het afleggen van huisbezoeken aan eenzamen en zieken.

Ook is zij actief in de fondsenwerving, waaronder de organisatie van de jaarlijkse collecte voor het Rode Kruis.

Zij was verantwoordelijk voor een project dat tot doel had de inzet van collectanten zo effectief mogelijk te laten verlopen. De door haar ontwikkelde systematiek is overgenomen door verschillende andere afdelingen van het Rode Kruis.

Mevrouw Ter Haseborg-Leemborg is verder sinds 1991als vrijwilliger actief voor de Judo Bond Nederland, district Noord-Nederland. Tijdens wedstrijden van de bond verricht zij tal van ondersteunende werkzaamheden, waaronder de financiële afwikkeling.

Mevrouw Ter Haseborg-Leemborg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

KO 2012 - E.E.M.H. Ter Haseborg-Leemborg
E.E.M.H. Ter Haseborg-Leemborg

Mevrouw A.M. (Annie Marie) Wieringa-Winter (Bedum, 1947)

Mevrouw Wieringa-Winter (65) was in de jaren 1982-1989 bestuurslid van de christelijk-maatschappelijk vrouwenbeweging ‘Passage’ in haar woonplaats Bedum. Vanaf 2001 is zij redacteur van het verenigingsblad ‘Eigen Kring’ van die organisatie.

In de periode 1985-2002 was zij contactpersoon voor de Gereformeerde kerk te Bedum. Zij was van 1991 tot 1995 diaken en secretaris van de diaconie. In de jaren 1997-2001 en 2004-2008 vervulde zij de functie van algemeen adjunct.

Als lid van de bijdragencommissie ten behoeve van de organisatie van de actie ‘Kerkbalans’ van de Protestantse Gemeente Bedum is zij sinds 2006 actief.

Zij is sinds 2009 medeverantwoordelijk voor de verzorging van de wekelijkse liturgie voor de Protestantse Gemeente Bedum. Ook bezorgt zij het kerkblad.

Mevrouw Wieringa-Winter is vanaf 2007 bestuurslid van de Christelijk Gemeengde Zangvereniging ‘t Korenbloempje in Bedum.

Mevrouw Wieringa-Winter is tenslotte actief als mantelzorger, onder andere voor een tante.

Mevrouw Wieringa-Winter is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

KO 2012 - A.M. Wieringa-Winter
A.M. Wieringa-Winter