Nieuwsbericht Raadsvergadering 29 maart 2012

Gepubliceerd op: 20 maart 2012

De gemeenteraad vergadert donderdag 29 maart a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Notitie bedrijventerreinen
  • Gemeentelijk jaarverslag welstand, jaarverslag Libau, verdagingsbesluiten 2010 en evaluatie welstandsnota
  • Gewijzigd model brandbeveiligingsverordening
  • Wijziging van de bouwverordening
  • Verzoek tot het verlenen van een gemeentegarantie aan St. Dorpshuis Zijlvesterhoek voor het moderniseren van het dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam
  • Visie toekomst onderwijshuisvesting
  • Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012
  • Actualisering grondexploitaties (grex) en grondpositie Folkerda
  • Nota weerstandsvermogen
  • Budgetoverheveling

 

Deze vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl. De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.