Nieuwsbericht Opgave preventief versterken woningen als gevolg van gaswinning scherper in beeld

Gepubliceerd op: 20 april 2015

Nieuw onderzoek naar de gevolgen van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR, dit zijn concept-bouwnormen voor een gebied dat met aardbevingen te maken heeft) voor aardbevingsbestendig bouwen, in opdracht van de provincie Groningen, geeft  een scherper beeld van de aard en omvang van de versterkingsopgave van bestaande woningen. In het onderzoek wordt becijferd dat 152.000 bestaande woningen en wooneenheden moeten worden versterkt op basis van de ontwerp-NPR. De NPR-stuurgroep die eerder in opdracht van de minister van Economische Zaken een impactstudie deed, kwam op zo'n 90.000 te versterken woningen, maar in dat onderzoek waren woningen louter gedefinieerd als grondgebonden woningen. Hoogbouw (flats en appartementen) was niet meegenomen. Resultaten van dit onderzoek zijn op te vatten als aanvulling op de eerder gepresenteerde NPR impactstudie en zijn daarmee in lijn.

In januari is in opdracht van minister Kamp de conceptversie van de NPR voor aardbevingsbestendig bouwen vastgesteld. Gedeputeerde William Moorlag: "De provincie vond het belangrijk om meer zicht en gevoel te krijgen op de versterkingsopgave. Daarom is dit nader onderzoek uitgevoerd. De uitkomst van dit rapport brengt de versterkingsopgave voor de regio beter in kaart."

De provincie liet een aantal woningtypen die kenmerkend zijn voor de regio onderzoeken;  twee vrijstaande woningen, een 2 onder 1 kap woning, een rijtjeswoning en een appartementengebouw. Voor al deze gebouwen blijkt uit dit onderzoek dat de sterkte en constructie niet voldoen aan de ontwerp-NPR voor bestaande woningen. Dat komt overeen met de verwachting, omdat bij de bouw destijds nooit rekening is gehouden met aardbevingsbestendigheid. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om te bepalen waar welke maatregelen noodzakelijk zijn. Daarbij is bovendien nodig dat er snel meer duidelijkheid ontstaat over risiconormering en-beleid.

Regio dringt aan op risiconormering en -beleid

De provincie en gemeenten hebben er al eerder, direct na publicatie van de ontwerp-NPR, bij de minister op aangedrongen snel te komen met een risicoanalyse en -normering. Dit is nodig om te kunnen bepalen welke maatregelen waar nodig zijn. Zo ontbreekt het nu nog aan richtlijnen en normen om te bepalen in welke gevallen woningen direct maatregelen moeten worden genomen. De provincie en gemeenten hebben in een brief aan minister Kamp nu nogmaals aangedrongen om snel te komen tot risiconormering en –beleid. De verwachting is dat later dit jaar aanvullende informatie beschikbaar komt die kan worden gebruikt bij het bepalen van de maatregelen die nodig zijn. Zo loopt er nog een consultatieronde voordat de ontwerp-NPR, al dan niet bijgesteld, wordt omgezet in een definitieve norm voor aardbevingsbestendig bouwen en de versterking van bestaande woningen. Ook is een nieuwe kaart voor seismische contouren in voorbereiding. Deze informatie zal worden betrokken in de definitieve versie van de NPR die de verdere basis vormt voor het programma van de te vormen Overheidsdienst Groningen waarmee woningen in Groningen preventief versterkt moeten worden.

 

Vraag en antwoord

De provincie Groningen heeft een onderzoek gepubliceerd over de aardbevingsbestendigheid van verschillende soorten gebouwen in de regio. Het onderzoek roept mogelijk vragen bij u op. Hieronder proberen we een aantal van die vragen te beantwoorden:

Waarom heeft de provincie het onderzoek uitgevoerd?

In januari is in opdracht van minister Kamp de conceptversie van de NPR voor aardbevingsbestendig bouwen vastgesteld. De provincie vindt het belangrijk om meer zicht te krijgen op de toepassing van deze richtlijn, daarom is nader onderzoek uitgevoerd.

Wat blijkt uit het onderzoek?

Nieuw onderzoek naar de impact van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen, in opdracht van de provincie Groningen, maakt het beeld van de versterkingsopgave van woningen completer.  In het onderzoek  is nu voor het eerst ook hoogbouw meegenomen. Daarmee komt meer zicht op de totale opgave voor versterking van woningen in de regio. De NPR-stuurgroep die eerder in opdracht van de minister van Economische Zaken een impactstudie deed, kwam op zo'n 90.000 te versterken woningen, maar in dat onderzoek was hoogbouw niet meegenomen. Dat onderzoek beperkte zich tot grondgebonden woningen. Door hoogbouw (appartementengebouwen) toe te voegen, komt dit aantal op 152.000.

Welke gebouwen zijn onderzocht?

De provincie liet een aantal woningtypen onderzoeken die kenmerkend zijn voor de regio;  twee vrijstaande woningen, een 2 onder 1 kap woning, een rijtjeswoning en een appartementengebouw.

Waar staan deze gebouwen?

Uit het oogpunt van privacy worden de adressen van de onderzochte woningen niet bekend gemaakt.

Worden de bewoners van de betreffende panden geïnformeerd?

Ja, zij zijn door de betreffende gemeente geïnformeerd.

Is er aanleiding om de onderzochte gebouwen direct  te ontruimen?

Nee, die is er niet.

Welke versterkingsmaatregelen worden getroffen?

Dat is onderdeel van nader onderzoek.

Worden andere hoge gebouwen in het gebied ook onderzocht?

Een aantal gemeenten gaat vervolgonderzoek doen naar hoogbouw. Hierbij wordt de Overheidsdienst in oprichting nauw betrokken.

Wie gaat dat doen en wanneer?

Dit gaan de gemeenten samen oppakken. Zodra daarover meer bekend is, zullen zij hierover nader communiceren.

Welke veiligheidsnorm wordt gehanteerd?

Er is nog geen definitieve norm beschikbaar. De provincie en gemeenten hebben er al eerder bij de minister op aangedrongen snel te komen met een risicoanalyse en -normering. Dit is nodig om te kunnen bepalen welke maatregelen waar nodig zijn. Nu is daar nog geen bruikbare richtlijn voor. De provincie en de gemeenten hebben hier bij het ministerie op aangedrongen in een brief.

De verwachting is dat later dit jaar aanvullende informatie beschikbaar komt die kan worden gebruikt bij het bepalen van de maatregelen die nodig zijn. Zo komt er een definitieve richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen, de huidige is nog voorlopig.  En het is de verwachting dat het ministerie komt met een nieuwe kaart voor seismische contouren. Deze informatie wordt betrokken in de versterkingsprogramma's die de gemeenten, de provincie en het Rijk binnen de op te richten Overheidsdienst Groningen gaan ontwikkelen.

Wie bepaalt deze norm?

De norm wordt door het rijk bepaald.

Kan ik nog veilig wonen of werken in een (hoog) gebouw?


Het is niet mogelijk op basis van dit onderzoek conclusies over veilig wonen te verbinden. Daarvoor is nader onderzoek nodig. Dan zal blijken of, en zo ja: wat en waar er versterkt moet worden. En welke gebouwen daarbij als eerste aan de beurt zijn. Daar krijgt ook de nieuwe Overheidsdienst Groningen die momenteel in oprichting is, een rol in.

Bevindt zich een van de gebouwen in onze gemeente?

De gegevens over gebouwen in het onderzoek zijn geanonimiseerd. Die worden, in het belang van de eigenaren, niet prijsgegeven door de provincie of de gemeenten. We kunnen hier dus geen mededelingen over doen.

Bij ons in de gemeente staan misschien vergelijkbare gebouwen als die in het onderzoek van de provincie genoemd worden. Wat betekent dit?

Het is niet mogelijk om 1 op 1 de vergelijking tussen gebouwen uit het onderzoek en elders in de regio te maken. Daarvoor is echt gedegen en nauwkeurig onderzoek nodig om te bepalen of de situaties vergelijkbaar zijn. Wat wel duidelijk is, is dat bij de bouw geen rekening is gehouden met aardbevingen. En dat ze daarom zeer waarschijnlijk niet (volledig) zullen voldoen aan de nieuwe, voorlopige NPR-richtlijn die wél rekening houdt met aardbevingen. Maar er is echt onderzoek nodig om te bepalen of situaties vergelijkbaar zijn.

Ik maak me zorgen over de aardbevingen en de gevolgen voor mijn woning/pand. Wat kan ik doen?

  • Bent u huurder en maakt u zich ernstig zorgen over de staat van uw huurwoning? Neemt u dan contact op met uw verhuurder.
  • Bent u eigenaar en hebt u schade of vragen over het herstel van schade? Neemt u dan contact op met het Centrum Veilig Wonen, via het gratis nummer: 0800 289 66 36.
  • Met relatief eenvoudige ingrepen kunt u ook zelf in veel situaties de veiligheid in en rond het gebouw vergroten. Zeker bij lichtere bevingen kunnen met zulke ingrepen verreweg de meeste risico´s worden weggenomen. Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio Groningen: http://risicowijzer.groningen.nl/risico-s/aardbeving