Nieuwsbericht Commissievergaderingen op 7 en 8 juni

Gepubliceerd op: 29 mei 2017

De raadscommissie VROM vergadert op woensdag 7 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

 • Dorpsvisie Zuidwolde
 • Dorpsvisie Onderdendam
 • Begroting 2018 Omgevingsdienst Groningen
 • Inventarisatie beeldbepalende panden (onder voorbehoud)

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 8 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

 • Nieuw schadeprotocol NCG (onder voorbehoud)
 • Jaarverslag en jaarrekening gemeente Bedum 2016
 • Bespreken Monitor Sociaal Domein (twee kwartalen)
 • Sociaal Domein: actualisatie begroting uitvoering SD
 • Sociaal Domein: (participatie) evaluatie minimabeleid
 • Strategisch beleidskader, evaluatie en uitwerking scenario's
 • Jaarrekening Werkplein Ability 2016
 • Gewijzigde begroting Werkplein Ability 2017 (onder voorbehoud)

In beide vergaderingen zal ook de Lange termijn Agenda (LTA) geagendeerd worden.

De vergaderingen zijn openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 en Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda's en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op https://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering(en).