Openbare bijeenkomsten

Hoorzitting intergemeentelijke commissie bezwaarschriften op woensdag 16 mei

Op woensdag 16 mei a.s. vindt om 9.00 uur een hoorzitting van de intergemeentelijke (gemeenten Bedum, Winsum, De Marne) commissie bezwaarschriften plaats in het gemeentehuis van Bedum. De commissie behandelt een bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van het verzoek om realisering van een uitweg op het perceel Beckeringhstraat 31 in Onderdendam.

Tijdens deze hoorzitting kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend bij de gemeente zijn bezwaren mondeling toelichten. De hoorzitting is in beginsel openbaar, maar de commissie kan besluiten de hoorzitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 050-3018273.

Commissievergadering op donderdag 17 mei

De vergadering van de raadscommissie ABZ wordt gecombineerd met de raadscommissie VROM en deze vergadert op donderdag 17 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Presentatie aanleg breedband internet
  • Uitvoering VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) gemeente Het Hogeland
  • Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Groningen (ODG)
  • Financiën Jeugdhulp (n.a.v. Memo college van b&w d.d. 27 maart 2018 en Rapportage Taskforce sturing uitgaven Jeugdhulp dd. 21 maart 2018)
  • Jaarstukken 2017 GR Participatie Noord Groningen (Ability)
  • Bijstelling begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 GR PG&Z

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering voor 12.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier, tel. 050-3018220 (of algemeen: 050-3018911).

De volledige agenda's en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op https://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering(en).

 

Data commissie- en raadsvergaderingen

Voor overige data van commissie- en raadsvergaderingen kunt u terecht bij de vergaderkalender.