Openbare bijeenkomsten

Commissievergadering op donderdag 30 november

De vergadering van de raadscommissie VROM wordt gecombineerd met de raadscommissie ABZ en deze vergadert op donderdag 30 november om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Dienstverleningsconcept nieuwe gemeente Het Hogeland
  • Beheersplan kademuren en beschoeiingen
  • Wijziging APV inzake wet aanpak woonoverlast
  • Najaarsnota 2017
  • Controleprotocol
  • Sociaal Domein: Inkomensdeel
  • Bespreking kwartaalrapportages Sociaal Domein
  • Lange Termijn Agenda (LTA)

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 en Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda's en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op https://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering(en).

Data commissie- en raadsvergaderingen

Voor overige data van commissie- en raadsvergaderingen kunt u terecht bij de vergaderkalender.