Openbare bijeenkomsten

Commissievergadering

De vergadering van de raadscommissie VROM wordt gecombineerd met de raadscommissie ABZ en vergadert op woensdag 3 mei  om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Actualisatie grex Ter Laan 4
  • Vaststellen Woonvisie gemeente Bedum 2017-2021
  • Jaarstukken 2017 van de Regio Groningen- Assen
  • Actualisatie begroting 2017 en begroting 2018 van GR Publieke Gezondheid & Zorg
  • Initiatiefvoorstel PvdA: "Kwalitatief, sociaal en prijsbewust inkopen in het sociale domein", incl. reactie van het college daarop.

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier,  050-3018220  (of algemeen: 3018911). De volledige agenda's en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering(en).

Data commissie- en raadsvergaderingen

Voor overige data van commissie- en raadsvergaderingen kunt u terecht bij de vergaderkalender.