Nieuwsbericht Ondertekening contracten instellingen: zekerheid voor Groninger jeugd

Gepubliceerd op: 07 november 2014

Woensdag 5 november ondertekenden de 23 Groninger gemeenten de contracten met instellingen voor de uitvoering van verschillende jeugdhulptaken. Hiermee is er voor de Groninger jeugd definitief zekerheid dat zij ook in 2015 de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Daarnaast tekenden de gemeenten een samenwerkingsovereenkomst met de Raad voor de Kinderbescherming voor de komende twee jaar.Ondertekening contracten instellingen jeugd
Drie van de vier wethouders sociaal domein uit de BMWE-gemeenten ondertekenen de contracten. Links Marc Verschuren en Menne van Dijk, rechts Harald Bouman.

Gezamenlijke contracten Groninger gemeenten 

De Groninger gemeenten hebben gezamenlijk contracten afgesloten met de grotere aanbieders van jeugdhulp en jeugdzorg (omzet 2013 groter dan 100 duizend euro). De kleinere aanbieders kunnen in 2015 op basis van een tarief declareren. Voor de jeugdhulp in Groningen is, na de Rijkskortingen een bedrag van ruim 163 miljoen euro beschikbaar. Hiervan gaat ongeveer 120 miljoen naar jeugdzorg instellingen. Het overige geld besteden de gemeenten aan de uitvoering van de jeugdhulp in de lokale situatie, PGB 's en aan versterking van basisvoorzieningen.

Preventie en betere samenwerking rond gezinnen

Met de contracten is de jeugdzorg voor de Groninger gemeenten in 2015 gegarandeerd. Maar de gemeenten maken ook al een start met de noodzakelijke omslag in het jeugdstelsel . Deze ‘transformatie’ moet leiden tot preventie en uitgaan van eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk, minder snel medicaliseren/meer normaliseren, eerder jeugdhulp op maat voor kwetsbare kinderen, betere samenwerking rond gezinnen: één gezin, één plan, één regisseur en vermindering van regeldruk. Hiervoor is 10% van het budget voor de instellingen gereserveerd.

Gemeenten kopen samen in

De Groninger gemeenten kopen de jeugdzorg gezamenlijk in via het nieuwe Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten (RIGG). Voor 2015 koopt het RIGG alle vormen van jeugdhulp in. De financiering van deze capaciteit wordt op basis van onderlinge solidariteit geregeld.  Voor 2016 en 2017 zal het RIGG nog nader te bepalen regionale, bovenregionale en landelijke zorgtaken inkopen, in ieder geval de intensieve zorg. De uitvoering van de jeugdhulp in de eigen gemeente, de basisondersteuning, de uitvoering en administratie van de zorgtoewijzingen en de uitvoering van het PGB beleid blijft de verantwoordelijkheid van elke individuele gemeente.

Samenwerkingsovereenkomst Raad voor de Kinderbescherming

In het nieuwe stelsel voor jeugdhulp moeten gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming intensief samenwerken. Met de samenwerkingsovereenkomst Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) leggen de Groninger gemeenten voor twee jaar hun afspraken vast over de samenwerking, uitwisseling van informatie, inzet van jeugdbescherming en optreden bij crisissituaties.

Gemeenten kunnen de Raad om advies vragen als zij bij complexe gezinssituaties erover denken gedwongen hulp in te zetten. De Raad onderzoekt vervolgens of de veiligheid van het kind inderdaad gedwongen hulp noodzakelijk maakt of dat vrijwillige hulp toch nog een mogelijkheid is. Bijvoorbeeld door stevige afspraken met ouders te maken. Door de pedagogische en juridische kennis van de Raad sneller in te kunnen zetten is de verwachting dat het aandeel gedwongen hulp afneemt. Voor eventuele crisissituaties hebben de Raad voor de Kinderbescherming en de gemeenten afspraken gemaakt over bereikbaarheid en overleg over concrete stappen om de crisissituatie op te lossen. Bij crisissituaties die veel aandacht krijgen in de publiciteit vindt zorgvuldige afstemming en uitwisseling van informatie plaats tussen Raad en betrokken gemeente.