Nieuwsbericht Waarmee gaat de nieuwe Overheidsdienst aan de slag?

Gepubliceerd op: 13 mei 2015

Hans Alders begint per 1 juni als Nationaal Coördinator Groningen. Hij gaat leiding geven aan de nieuwe Overheidsdienst die namens gemeenten, provincie en Rijk gaat werken aan de aanpak van de aardbevingsproblematiek. Wat betekent dat voor de aanpak van de schade door aardbevingen? Tien vragen en antwoorden:

Waarom een Nationaal Coördinator en een nieuwe Overheidsdienst?

Daar zijn drie redenen voor.

Openbaar bestuur bepaalt

De eerste reden is dat de gemeenten, de provincie en het Rijk het belangrijk vinden dat democratisch gekozen en gecontroleerde bestuurders bepalen wat er gebeurt bij het herstellen en zo veel mogelijk voorkomen van schade door aardbevingen. Samen met inwoners.

Sneller, beter, breder

De tweede reden is dat de aanpak die tot nu toe is gevolgd niet toereikend is. Het moet sneller, beter en breder. Daarbij gaat het er ook om nieuwe perspectieven te ontwikkelen voor het gaswinningsgebied, bijvoorbeeld door het stimuleren van economie en leefbaarheid. En het gaat er om bewoners te helpen, bijvoorbeeld als zij hun huis tijdelijk moeten verlaten, of als zij een conflict hebben met de NAM of het Centrum voor Veilig Wonen (CVW).

Bevorderen  samenwerking overheden

De derde reden is dat gemeenten, de provincie en het Rijk ervan doordrongen zijn dat zij onderling heel goed moeten samenwerken. Ze willen voorkomen dat zij dingen dubbel doen of juist over het hoofd zien. Of dat de ene gemeente anders met uw vragen omgaat dan de andere. Uitgangspunt is dat alle Groningers snel en goed moeten worden geholpen bij de aanpak van aardbevingsschade. Vandaar de oprichting van de nieuwe, gezamenlijke Overheidsdienst.

Wat worden de taken van de Overheidsdienst Groningen?

 1. Het voorbereiden en uitvoeren van een meerjarig en samenhangend activiteitenplan: het programma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen'.
 2. Het versnellen van de aanpak van aardbevingsschade en het stimuleren van de duurzame ontwikkeling van gebieden die schade hebben van de aardbevingen.
 3. Zorgen voor het oplossen van conflicten en geschillen.
 4. Het bevorderen van kennisontwikkeling en het delen van kennis in Groningen, zoals onderwijs of wetenschappelijk onderzoek dat te maken heeft met de aanpak van aardbevingen.
 5. Zorgen dat het Groninger landschap en de Groninger steden en dorpen hun eigen karakter behouden.

Waarover gaat 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen'?

Om te beginnen over veiligheid en schadeafhandeling van huizen, scholen, kerken en andere gebouwen. En ook van dijken en bruggen.

Het programma richt zich ook op het verbeteren van de leefbaarheid in dorpen, het versterken van de economie in het gebied en het vinden van duurzame oplossingen. Dat wil zeggen: oplossingen die lang stand houden en goed zijn voor mens en milieu. Denk aan het ontwikkelen van nieuwe en veilige bouwmethodes en het energiezuiniger maken van woningen.

Wanneer gaat de Overheidsdienst Groningen van start?

De overheidsdienst begint in juni 2015, de organisatie wordt dan opgebouwd.  Voor het eind van het jaar moet het programma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen' klaar zijn. De uitvoering van het plan begint in 2016. Uiteraard zal de dienst ook in 2015 al bijdragen aan het sneller, beter en breder maken van de aanpak van de aardbevingen.

Waarvoor kunt u als inwoners terecht bij de Overheidsdienst Groningen?

De Overheidsdienst gaat zorgen voor goede, betrouwbare en controleerbare informatie over aardbevingen en alles wat daarmee te maken heeft: zoals schaderegeling, advies, en subsidiemogelijkheden.

De Overheidsdienst ondersteunt en begeleidt het werk van anderen, zoals de gemeenten en woningbouwcorporaties, maar ook van particulieren. Ook zal de overheidsdienst prioriteiten stellen bij de aanpak van werkzaamheden, bijvoorbeeld van het CVW, dat verantwoordelijk is voor het herstel en de preventie van schade aan woningen.

Bij de Overheidsdienst kunt u straks ook terecht als u een geschil hebt met de NAM of het CVW over maatregelen aan uw woning. De Overheidsdienst treedt niet zelf als scheidsrechter op, maar schakelt een onafhankelijke deskundige in.

Waar komt de Overheidsdienst Groningen te zitten?

De Overheidsdienst krijgt vestigingen in Groningen en Den Haag, met in totaal zo'n 100 medewerkers. De hoofdvesting komt in Groningen. Voorlopig aan de Waagstraat 1 in de stad Groningen. Hier gaan veruit de meeste mensen werken. Later dit jaar wordt bekend waar de Overheidsdienst zich definitief gaat vestigen.

Gaat het herstel van schade straks sneller en beter?

Ja, daar is de oprichting van de Overheidsdienst voor bedoeld. Maar we moeten ook realistisch zijn: de Nationaal Coördinator en de Overheidsdienst moeten nog beginnen. De klus waar we voor staan is zo groot dat die niet zomaar is te klaren. Het CVW  (meldingen vanaf 1 januari 2015) en de NAM (meldingen voor 1 januari 2015) houden hierin een belangrijke taak. De Nationaal Coördinator  verwacht dat vanaf 2016 duidelijker prioriteiten kunnen worden gesteld, samen met bewoners en eigenaren. En ook dat geschillen dan sneller worden opgelost, zodat de wachttijden die nu soms onaanvaardbaar lang zijn veel korter worden en inwoners beter worden geholpen.

Hoe kan ik invloed uitoefenen op het doen en laten van de Nationaal Coördinator en de Overheidsdienst Groningen?

Het betrekken van inwoners bij de aanpak van de gevolgen van de  aardbevingen is een van de opdrachten voor de Nationaal Coördinator. Daarvoor zal hij om te beginnen contact opnemen met de Dialoogtafel. Verder wil hij per gemeente of per cluster van gemeenten een adviesgroep van bewoners oprichten. Hoe dat gaat wordt later dit jaar bekend.

Neemt de Nationaal Coördinator taken en bevoegdheden over van anderen?

Ja, de Nationaal Coördinator gaat namens het openbaar bestuur mede de prioriteiten bepalen voor het CVW. De Nationaal Coördinator gaat hierover duidelijke afspraken maken met de NAM, het CVW  en de minister van Economische Zaken.

Nee, niet als het gaat om de rol van het CVW als de organisatie die zorgt voor schadeherstel. En ook niet als het gaat taken en bevoegdheden van gemeenten, provincie en Rijk. Die houden hun eigen taken en bevoegdheden, zoals het afgeven van vergunningen. Hij krijgt wel een nieuwe taak: zorgen dat gemeenten, provincie en Rijk goed met elkaar samenwerken als het om de aardbevingsproblematiek  gaat. En ook dat zij hun werk sneller doen, bijvoorbeeld door hen te helpen, door deskundigheid beschikbaar te stellen.

Hoe kom ik aan meer informatie over de Nationaal Coördinator en de nieuwe Overheidsdienst Groningen?

Houd u de komende tijd deze website en uw huis-aan-huiskrant in de gaten: daarin kunt u de komende tijd geregeld nieuws vinden over de Nationaal Coördinator.

Achtergrondinformatie over de Nationaal Coördinator en over de aanpak van aardbevingen vindt u ook op deze website en op www.provinciegroningen.nl/aardbevingen.

Voor meldingen over schade door aardbevingen moet u contact blijven opnemen met het Centrum voor Veilig Wonen. Dat vindt u via www.cvw.nl  of tel. 0800-2896636.

 

Aardbevingsschade aan mijn huis, wat te doen?

Al voordat is besloten tot het benoemen van een Nationaal Coördinator en het instellen van de Overheidsdienst Groningen zijn afspraken gemaakt over maatregelen ter compensatie van schade door aardbevingen. In januari 2014 sloten negen Groninger gemeenten en de provincie hierover een akkoord met het Rijk: het akkoord Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen. Dat akkoord is in februari 2015 uitgebreid met nadere afspraken en ondertekend door twaalf  in plaats van negen gemeenten. Wat zijn de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt? Hieronder een samenvatting. De precieze afspraken staan in het akkoord Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen, en de aanvulling daarop. Voor de gemeente Groningen is nog een aparte afspraak gemaakt.

 1. Er komt een compensatieregeling voor mensen die hun huis willen verkopen en een lagere verkoopprijs krijgen als gevolg van de aardbevingen.
 2. Wie zijn huis niet kan verkopen door aardbevingsschade kan zich (onder voorwaarden) laten uitkopen.
 3. Er komt een fonds voor woningen met achterstallig onderhoud, waar inwoners gebruik van kunnen maken.
 4. Er komt een vergoeding voor de meerkosten voor de versterking van woningen bij verbouw en nieuwbouw.
 5. Voor elf van de twaalf gemeenten geldt een 'waardevermeerderingsregeling'. Wie meer dan € 1.000 euro schade heeft door aardbevingen komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 4.000 voor energiebesparende maatregelen aan zijn huis. Deze maatregel geldt voor inwoners van de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, De Marne, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer en Winsum. De maatregel geldt niet voor de gemeente Groningen. Aanvragen van de regeling kan bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (www.snn.eu). Daar vindt u ook meer informatie over de voorwaarden. Deze waardevermeerderingsregeling is tijdelijk en wordt later dit jaar vervangen door een nieuwe regeling.
 6. Er is € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de gemeente Groningen, voor maatregelen om nieuwbouw, bestaande gebouwen en openbaar gebied in de stad veiliger en beter aardbevingsbestendig te maken.

De afspraken worden verder uitgewerkt door de Overheidsdienst Groningen, onder leiding van de Nationaal Coördinator. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente. Ook op de website van de provincie en de gemeente kunt u meer informatie vinden. De komende maanden wordt die informatie uitgebreid en geactualiseerd.

 

Deze informatie is in gezamenlijkheid opgesteld door de gemeenten Appingedam, Bedum, Ten Boer, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, De Marne, Menterwolde, Slochteren en Winsum en de provincie Groningen.