Nieuwsbericht Voorstellen voor bezuinigingen naar raad

Gepubliceerd op: 10 mei 2011

Het college van burgemeester en wethouders krijgt steun van de Bedumer bevolking voor de komende, noodzakelijke bezuinigingen. Dat betekent dat het college tot 2015 vooral fors wil ingrijpen in de kosten van de gemeente zelf, het bestuur en de gemeentelijke organisatie. Daarop wordt, naast de bezuinigingen van 3,5 ton die al zijn doorgevoerd, in drie jaar tijd nog eens 2,5 ton bespaard. Het college volgt de mening van de Bedumers ook als het om besparingen op sociaal maatschappelijk voorzieningen gaat; die worden zo veel mogelijk ontzien. De resultaten van de enquête kunt u downloaden als pdf-bestand.

1,5 miljoen Euro

Bedum moet in 2015 een bezuiniging hebben doorgevoerd van 1,5 miljoen Euro. In de begroting voor 2011 zijn al besparingen opgevoerd ter grootte van bijna acht ton. Voor de tweede ronde van bezuinigingen is een ‘denktank’ ingesteld, waarin partijen uit de gemeenteraad zitting hadden. Die heeft de (on)mogelijkheden van verschillende richtingen om te bezuinigen bekeken. Al eerder was besloten is om, voordat er concrete voorstellen naar de raad gaan, de bevolking bij de bezuinigingsronde te betrekken.

Voorstel bezuinigingen naar gemeenteraad

Burgemeester en wethouders hebben de bezuinigings- en besparingsmogelijkheden neergelegd in een voorstel dat op 9 juni in de raad wordt behandeld. De raadscommissie ABZ buigt zich op 18 mei over de voorstellen. De voorstellen sluiten aan op de mening van de bevolking. De Bedumers konden onlangs door middel van een enquête aangeven waarop wél en waarop niet bespaard zou moeten worden. Ook werden er gesprekken in de dorpen gevoerd. Met instellingen, verenigingen en organisaties die mogelijk met bezuinigingen te maken krijgen, is overleg over de voornemens geweest.

Draagvlak voorstellen

De uitkomsten van de ronde onder de bevolking zijn door het college nu meegenomen in het voorstel aan de raad. Naast flinke besparingen op de post ‘bestuur en organisatie’ stelt het college voor om de subsidies aan instellingen, organisaties en verenigingen tot 2015 stapsgewijs af te bouwen met in totaal tien procent. Het gaat om subsidies voor bijvoorbeeld het bibliotheekwerk, de muziekschool en de peuterspeelzalen. Voor deze bezuiniging is draagvlak in de samenleving te vinden, zo wees de enquête uit.

Voor wat betreft het ‘snijden in eigen vlees’ merkt het college overigens richting raad op dat het onvermijdelijk is dat dit gevolgen gaat krijgen voor de kwaliteit van de dienstverlening en het onderhoudsniveau van, bijvoorbeeld, het openbaar groen.

Ook de sportsector zal een bijdrage moeten leveren. Er wordt meer ‘zelfwerkzaamheid’ bij het onderhoud van sportvoorzieningen gevraagd en de huren van sportaccommodaties worden tot 2015 gefaseerd verhoogd. Voor deze maatregelen lijkt draagvlak onder de Bedumers te bestaan, zo wijzen de enquêteresultaten uit.

Het college stelt de raad verder voor om een aantal grotere projecten voorlopig niet uit te voeren. Hiervoor is voorlopig geen geld Het gaat onder meer om de reconstructie van de Waldadrift en De Vlijt in Bedum en het aanbrengen van beschoeiingen langs waterpartijen.

De lastendruk voor de burgers in Bedum behoort al jaren tot de laagste in de provincie Groningen. Het college streeft er de komende jaren naar dit zo te houden. Dat betekent dat, los van de al voorgenomen verhogingen, de belastingen met een bescheiden percentage extra zullen worden verhoogd, als het aan het college ligt. Daarmee, schrijft het college, wordt recht gedaan aan het uitgangspunt dat de ‘sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’.

Uit de ronde onder de Bedumers bleek ook dat bezuinigingen op sociaal maatschappelijke voorzieningen als de WMO en fondsen voor mensen met een minimum inkomen het minst gewenst worden geacht. Ook hierin volgt het college de inwoners: die voorzieningen worden zoveel mogelijk ontzien. Zo is de bezuiniging op het ‘stimuleringsfonds’ uitgesteld tot 2015.

Enqueteresultaten richtinggevend

De enquête, die zowel online als ‘op papier’ kon worden ingevuld, werd door 154 Bedumers gebruikt om de mening kenbaar te maken. Het gemeentebestuur is hiermee redelijk tevreden; vergelijkbare enquêtes in andere gemeente leverden minder respons op. De uitkomsten van de enquête en die van de gesprekrondes zijn voor burgemeester en wethouders richtinggevend geweest voor vooral de rangorde in de voorstellen die er nu liggen. U kunt de enquêteresultaten downloaden als pdf-bestand.

In de voorstellen van het college is een prioritering aangebracht: aangegeven wordt op welk taakveld volgens het college in eerste instantie besparingen mogelijk zijn en op welke taken later bespaard zou kunnen worden. “Het staat de raad echter vrij in deze rangorde te schuiven. Het college vindt echter dat het nu voorgestelde pakket qua omvang noodzakelijk is. Mocht u derhalve besluiten om af te zien van bepaalde voorgestelde bezuinigingsmogelijkheden dan is het noodzakelijk daar een alternatief voor in de plaats te stellen”, merkt het college richting raad op.

De gemeenteraad buigt zich op 9 juni aanstaande over die voorstellen. Daaraan voorafgaand worden de voorstellen besproken in de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 18 mei.