Nieuwsbericht Voorjaarsnota: kunstgrasveld en verbetering buitenwegen binnen bereik

Gepubliceerd op: 11 juni 2012

Het college van Bedum heeft de voorjaarsnota,  de financiële basis voor de begroting 2013, klaar. De nota is voor een deel gebaseerd op onzekerheden. De gevolgen van Haagse bezuinigingen op de gemeentelijke financiën zijn nu nog niet bekend.  Toch wil het college verder met de voorbereiding van de aanleg van een kunstgrasveld in Bedum. Ook wordt ingezet op verbetering van een aantal buitenwegen.

Duidelijkheid over de gevolgen van rijksbezuinigingenvolgt binnenkort. Die worden de komende zomer verwerkt. In september kan de raad vervolgens definitieve besluiten over de voorgenomen investeringen nemen. De voorjaarsnota wordt op 14 en 28 juni door de raadscommissie en de raad behandeld. 

Kunstgras

De twee voetbalverenigingen in Bedum hebben al langer de wens om hun accommodatie uit te breiden met een kunstgrasveld. Het veld gaat één van de huidige wedstrijdvelden vervangen. Het kunstgrasveld zal zowel voor trainingen als voor wedstrijden worden gebruikt. Welke van de huidige vijf wedstrijdvelden door kunstgras wordt vervangen, is nog onderwerp van gesprek tussen de gemeente en de clubbesturen.De aanleg van het kunstgrasveld wordt geraamd op 430.000 euro. De Bedumer raad heeft eerder, gelet op de financiële positie van de gemeente, als voorwaarde gesteld dat de twee verenigingen zelf een ‘substantieel’ deel in de kosten moeten bijdragen. Daarover is overeenstemming bereikt; de clubs nemen samen 50.000 euro van de aanlegkosten voor hun rekening. Dit gebeurt via zelfwerkzaamheid of in geld. Het college vindt die bijdrage voldoende ‘substantieel’. Als de raad dat ook vindt, worden de voorbereidingen gestart. Na de zomervakantie volgt dus een definitief besluit. Als er voldoende financiële ruimte blijkt te zijn, kan in het voorjaar van 2013 met de aanleg van het veld worden begonnen. Het veld kan dan vóór het begin van het voetbalseizoen 2013-2014 klaar zijn.

Buitenwegen

Met dezelfde inzet en planning stelt het college de gemeenteraad voor een aantal buitenwegen aan te pakken. Het gaat om de Noordwolderweg, Munnikeweg, Lageweg, Stadsweg, Winsumer Trekpad en Ter Laan. De fundering van deze wegen wordt verstevigd en de wegen worden geasfalteerd. Ook worden er enkele passeerstroken aangebracht en de bermen worden op een nog nader te bepalen wijze verhard.  Voor bermverharding wordt nu nog gebruik gemaakt van freesasfalt. Onderhoud hiervan is zeer arbeidsintensief en duur. Verder kan verharding van freesasfalt de verkeersveiligheid voor met name fietsers verminderen.Voor de verbetering van de buitenwegen is een subsidie van rond 1,2 miljoen euro toegezegd. Voorwaarde is dat de gemeente zelf een miljoen op tafel legt. Dat wil het college voor de helft uit het wegenfonds en voor de helft uit de Algemene Reserve halen.

Twee miljoen

In de voorjaarsnota is ook vier ton euro gereserveerd voor de vernieuwing van technische installaties van zwembad De Beemden en het sportcomplex. De huidige installaties zijn aan vervanging toe. Het college koerst dus op een investering van rond de twee miljoen euro voor het kunstgrasveld, verbetering van buitenwegen en de technische installaties in het sportcomplex. De rekening over 2011 laat een overschot van acht ton zien. Dat overschot is incidenteel en is een gevolg van een meevaller door de verkoop van Essent-aandelen.  Door dat rekeningoverschot en de verwachtingen over de gevolgen van rijksbezuinigingen denkt het college financiële ruimte voor de investeringen te hebben. Maar pas na de zomer kunnen definitieve besluiten worden genomen.