Nieuwsbericht Registreren nieuwe en lokale politieke groeperingen

Gepubliceerd op: 25 juli 2018

Informatie voor politieke groeperingen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor de gemeente Het Hogeland

Registreren: uiterlijk 27 augustus
Kandidaatstelling: 8 oktober
Ondersteunende software
Ondersteuningsverklaringen

Registreren

Nieuwe en bestaande lokale politieke groeperingen die onder een bepaalde naam (in de Kieswet heet dit: aanduiding) aan de verkiezingen op 21 november 2018 willen deelnemen en die niet geregistreerd zijn in het register voor de Tweede Kamerverkiezing of Provinciale Staten van Groningen, moeten zich laten registreren bij het centraal stembureau. Het centrale stembureau is gevestigd in het gemeentehuis in de gemeente Eemsmond (Uithuizen).

Dit geldt voor alle lokaal geregistreerde plaatselijke partijen. Het centraal stembureau registreert de aanduiding in een register. Dit is de aanduiding waarmee u op de kandidatenlijst kunt worden vermeld. Dit kan zijn:

 • de volledige naam van de groepering;
 • de afkorting van de naam van de groepering;combinatie van beide.

Te overleggen stukken bij registratie

Een politieke groepering moet zijn een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (stichting is niet toegestaan). Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie o.a. worden overlegd:

 • een registratieverzoek (model G3-1);
 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;
 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister (origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden);
 • een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50;
 • een verklaring van de groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen, bevoegd tot het inleveren van een
 • kandidatenlijst (model H3-1 of H3-2).

Bestaande landelijke politieke groeperingen

Landelijke politieke groeperingen die al geregistreerd zijn voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de Provinciale Staten van Groningen hoeven zich niet opnieuw te registreren. Het register voor aanduidingen voor de Tweede Kamer wordt bijgehouden door de Kiesraad. Het register van de Provinciale Staten van Groningen wordt bijgehouden door het centraal stembureau bij de gemeente Groningen.

Toevoeging aan de aanduiding

Het is niet toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke partijen toe te voegen (bijv. CDA Eemsmond). Toevoegingen aan landelijke aanduidingen worden als nieuwe aanduidingen gezien.

Tijdstip registratie

Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen op 21 november 2018 moeten nieuwe en bestaande lokale groeperingen zich uiterlijk 27 augustus 2018 laten registreren. Hierna ingediende verzoeken blijven voor de komende verkiezingen buiten beschouwing

Waarborgsom

Vooraf maakt u een waarborgsom van € 112,50 over op rekeningnummer NL69BNGH0285015958 t.n.v. Gemeente Eemsmond. Vermeld bij betaalkenmerk 'Waarborgsom registratie gemeenteraadsverkiezingen Het Hogeland' + de naam van de politieke partij. Als het bedrag is overgemaakt krijgt u een bewijs van betaling. Dit is één van de stukken die overlegd moet worden voor de registratie.

U krijgt de waarborgsom terug als u een geldige kandidatenlijst heeft ingediend (zie voorwaarden kandidaatstelling).

Het verzoek wordt afgewezen als de aanduiding:

 • strijdig is met de openbare orde;verwarrend is omdat deze bijna of helemaal hetzelfde is als de naam van een andere politieke groepering die al geregistreerd is of waarvoor al een registratieverzoek is ingediend;
 • misleidend is voor de kiezers;
 • meer dan 35 letters of andere tekens bevat;
 • bijna of helemaal hetzelfde is als die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon;
 • op dezelfde dag al eerder is aangevraagd.

Besluitvorming

Het centraal stembureau neemt zo spoedig mogelijk een beslissing over het verzoek tot registratie. De gemachtigde ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Daarnaast publiceert het centraal stembureau haar beslissing op deze website.

Kandidaatstelling

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de gemeenteraad vindt plaats op 8 oktober 2018. Politieke partijen of groeperingen die willen deelnemen aan de verkiezing moeten op deze dag hun kandidatenlijst tussen 9.00 uur en 17.00 uur inleveren in het gemeentehuis van Eemsmond in Uithuizen, Hoofdstraat-West 1. Op deze lijst staan de namen van de personen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De inleveraar moet een kiesgerechtigde in één van de deelnemende gemeenten zijn voor de verkiezingen op 21 november 2018 . Op de lijst moet minimaal één en mogen maximaal 50 kandidaten worden vermeld.

Inleveren bij kandidaatstelling

Naast de kandidatenlijst (model H1) moeten de volgende stukken worden ingeleverd:

Instemmingsverklaring

Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden overlegd dat hij/zij instemt met deze kandidaatstelling. De instemmingsverklaring kan achteraf niet worden ingetrokken. De kandidaten op deze verklaring worden in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst.

Kopie legitimatiebewijs

Alle kandidaten moeten een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) overleggen. Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN op de achterzijde, kopieer dus ook de achterzijde van het legitimatiebewijs. Ontbreekt een geldig legitimatiebewijs dan wordt de kandidatuur door het centraal stembureau geschrapt.

Verklaring van voorgenomen vestiging

Van kandidaten op de lijst die niet in één van de deelnemende gemeenten wonen, moet een verklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat zij van plan zijn om zich in geval van benoeming in de gemeente Het Hogeland te vestigen.

Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst (model H3-1)

Om een geregistreerde aanduiding van de partij boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen moet bij de lijst een verklaring van de (plaatsvervangende) gemachtigde van de partij worden gevoegd, waarin deze de inleveraar machtigt om dit te doen.

Ondersteuningsverklaringen

Alle partijen die meedoen aan de herindelingsverkiezing moeten ten minste 20 schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen. Dit geldt ook voor landelijk geregistreerde politieke partijen. Meer informatie over ondersteuningsverklaringen.

Bewijs betaling waarborgsom

Uiterlijk 24 september 2018 moet de waarborgsom van € 225,00 voor de kandidaatstelling zijn ontvangen. De waarborgsom maakt u over op rekeningnummer NL69BNGH0285015958 t.n.v. gemeente Eemsmond, onder vermelding van:
• waarborgsom kandidaatstelling
• naam van de politieke partij.
Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling.

Ondersteunende software verkiezingen (OSV)

Voor de inlevering van de kandidatenlijsten kunnen de politieke partijen gebruik maken van de Ondersteunende Software Verkiezingen, ofwel OSV. In dit systeem worden de gegevens van de politieke partijen en de deelnemende kandidaten verwerkt. Alle documenten die u nodig heeft voor de kandidaatstelling kunt u via OSV aanmaken.

Instructiebijeenkomst OSV op 4 september

Voor de instructie van de verkiezingssoftware wordt een apart bijeenkomst georganiseerd. Politieke partijen of groeperingen ontvangen hiervoor een uitnodiging. De datum is al bekend, namelijk dinsdag 4 september 2018 in het gemeentehuis te Bedum ('s middags 16.30 – 18.00 uur of 's avonds 19.30 - 21.00 uur). De politieke partijen of groeperingen kunnen zich tot vrijdag 24 augustus 2018 aanmelden (via de mail: verkiezingen@eemsmond.nl). Wij raden iedere partij aan om met minimaal twee personen bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Politieke partijen ontvangen van de gemeente Eemsmond een USB-stick met daarop de zogenaamde 'verkiezingsdefinitie'. Dit heeft u nodig om het softwarepakket te starten. Op de dag van de kandidaatstelling levert u de USB-stick met daarop de door u aangemaakte bestanden in, samen met bovenstaande stukken.

Ondersteuningsverklaringen

Alle partijen die meedoen aan de herindelingsverkiezing moeten ten minste 20 schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen. Dit geldt ook voor landelijk geregistreerde politieke partijen. De kiezer is verplicht deze verklaring in persoon in zijn woongemeente af te leggen en moet zich legitimeren.

De formulieren (model H4) voor de ondersteuningsverklaringen maakt u aan in OSV.

Voorwaarden

kandidaten op een lijst mogen deze lijst ook als kiezer ondersteunen (als ze wonen in één van de deelnemende gemeenten);een kiezer mag niet meer dan één ondersteuningsverklaring ondertekenen;de ondersteuner moet zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs;op de ondersteuningsverklaringen staan de kandidaten op dezelfde wijze en volgorde opgenomen als op de kandidatenlijst.

Let op: als u als kiezer een ondersteuningsverklaring aflegt voor een politieke partij, dan is dat later niet meer terug te draaien. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

Ondersteuningsverklaring afleggen

Wilt u een ondersteuningsverklaring afleggen? Dit kan van maandag 24 september tot en met maandag 8 oktober 2018, van 8.30 uur tot 12.00 bij de Publieksbalie van uw woongemeente. U kunt de verklaring uitsluitend afleggen als uw woongemeente Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond is.

Het werkt als volgt:

De kiezer woont in één van de deelnemende gemeenten. De kiezer mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen.De kiezer is in het bezit van een geprint formulier model H4 en meldt zich bij de Publieksbalie. Het formulier model H4 wordt door de politieke groepering verstrekt.De kiezer moet een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben.Bij de Publieksbalie wordt gecontroleerd of de persoon kiesgerechtigd is.De kiezer ondertekent het volledig ingevulde formulier model H4 ten overstaan van de ambtenaar. De afgelegde verklaring kan niet meer worden ingetrokken.De ambtenaar zet een stempel op het formulier model H4.De kiezer neemt het formulier model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke groepering terecht komt.