Nieuwsbericht Persbericht provincie Groningen: provincie Groningen en gemeente Bedum stellen voorkeursalternatief voor oostelijke ontsluiting vast

Gepubliceerd op: 05 november 2014

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum hebben het definitieve voorkeursalternatief voor de nieuw aan te leggen oostelijke ontsluitingsweg om Bedum vastgesteld.  Deze nieuwe ontsluitingsweg is bedoeld als oplossing voor het toenemend vrachtverkeer in de bebouwde kom van Bedum. Eind dit jaar moeten Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum nog een definitief besluit nemen over het voorkeursalternatief. Daarna wordt de precieze invulling van de rondweg nog verder uitgewerkt.

Voorkeursalternatief 2 vastgesteld 

Voor de nieuwe ontsluitingsweg zijn drie alternatieven onderzocht. De provincie en gemeente Bedum hebben voorkeursalternatief 2 vastgesteld. Dit loopt langs Ter Laan en sluit ten oosten van Bedum aan op de provinciale weg N993 (Sint Annerweg). Op de plaats waar de nieuwe weg het spoor kruist, moet een spoorwegovergang of een tunnel komen. Alternatief 2 scoort het beste op het gebied van logica en directheid van de route, op verkeersveiligheid en op de invloed die de weg heeft op ruimte en landschap. Het past binnen de normen van de wet geluidhinder en luchtkwaliteit en biedt perspectief voor een eventuele uitbreiding van zuivelfabriek  Friesland Campina. Het alternatief biedt ook ruimte voor een eventuele omlegging van het Boterdiep voor het geval dat Friesland Campina in oostelijke richting uitbreidt.

Inspraak

In september presenteerden de provincie Groningen en de gemeente Bedum het voorlopig voorkeursalternatief voor de oostelijke ontsluitingsweg om Bedum. Omwonenden en andere belanghebbenden hadden toen de mogelijkheid om op de plannen te reageren. Dit heeft de keuze van de provincie en de gemeente niet veranderd. Opmerkingen over de precieze  locatie van de spoorovergang/tunnel en de maximumsnelheid op de Sint Annerweg tussen de nieuwe aansluiting en de N46 worden onderzocht in de  planuitwerking.

Daarbij wordt ook aanvullend onderzoek gedaan naar de effecten van de weg op het gebied van geluid, licht en trillingen. De oostelijke rondweg om Bedum gaat ongeveer 10 miljoen euro kosten. Hieraan draagt de provincie Groningen 8 miljoen euro bij. De overige 2 miljoen worden betaald door de gemeente Bedum en Friesland Campina.