Nieuwsbericht Gemeente Bedum neemt stevige bezuinigingsmaatregelen

Gepubliceerd op: 22 augustus 2014

Het college van de gemeente Bedum wil met  een pakket van maatregelen  een dreigend begrotingstekort afwenden. Het tekort is vooral een gevolg van rijksbezuinigingen. Als er niet wordt ingegrepen, loopt dat tekort in de jaren 2015-2018 op tot ruim zeven ton.

Minder geld van rijk

De gemeente  Bedum moet fors bezuinigen omdat de lokale overheden minder geld van het rijk ontvangen. In de ‘Kadernota 2015-2018’ schetst het college de actuele en de te verwachten financiële situatie. Die is ongunstiger dan eerder dit jaar werd verwacht. Zo werd in mei bekend hoeveel geld de gemeente ontvangt voor de taken die per 1 januari 2015 door het rijk aan de gemeenten worden overgedragen; de zogenaamde ‘decentralisaties’.

Het aanvankelijk verwachte budget voor de jeugdzorg blijkt in de praktijk 130.000 euro minder te bedragen. Ook voor de WMO ontvangt Bedum minder dan was verwacht; 1,3 in plaats van 1,5 miljoen euro. Omdat de decentralisaties ‘budgettair neutraal’ moeten worden ingevoerd, neemt de kans op financiële tegenvallers verder  toe.

Eerder twee miljoen euro bezuinigd

In de jaren vanaf 2011 wist Bedum al een bezuiniging te realiseren van bijna twee miljoen euro. Er werd flink ‘gesneden in eigen vlees’, onderhoudsbudgetten en subsidies werden verlaagd en de belastinginkomsten werden vergroot. Desondanks zijn tot en met 2018 aanvullende maatregelen nodig.

Voorstellen tot bezuiniging

Het college stelt verschillende maatregelen voor. Zo kan de subsidie voor particuliere lessen van muziekschool Hunsingo worden afgeschaft. De subsidie blijft dan beperkt tot muziekles op de scholen,  Algemene Muzikale  Vorming,  de ondersteuning van de muziekkorpsen en het gratis beschikbaar stellen van het gebouw.  B&W doen ook het voorstel om  de subsidies voor welzijnsinstellingen te verlagen. Van burgers wordt verwacht dat ze meer taken zelf oppakken.

Op het budget voor onderhoud van de openbare ruimte denkt het college 160.000 euro (15 procent) te kunnen besparen.  “Dit betekent uiteraard ook dat geaccepteerd moet worden dat er sprake kan zijn van een soberder onderhoudsniveau.  Onze inzet is om ons huidige niveau zo veel mogelijk vast te houden door een uitgekiende besteding van de financiële middelen,” schrijft het college in de Kadernota. B&W noemen ook een halvering van het budget van de rekenkamercommissie. Dat is een commissie van de gemeenteraad. De raad stelde die halvering eerder zelf al voor.

Beperking stijging lastendruk

Daarnaast doet het college het voorstel om de onroerend zaak-belasting (OZB)  de komende jaren met twee procent extra te verhogen. Daarmee stijgt die belasting de komende jaren met 6,5 procent per jaar. De rioolrechten gaan met een zeer bescheiden half procent omhoog.  Daar staat een verlaging van de afvalstoffenheffing met twee procent tegenover. De totale lastendruk blijft daardoor  in absolute zin beperkt, zeker in vergelijking met die van andere Groninger gemeenten.  In 2015 gaat het in Bedum om een verhoging van iets meer dan twee procent.

Wethouder Jan-Willem van de Kolk van financiën spreekt van  stevige  maatregelen:  “Wil de gemeente  Bedum financieel gezond blijven, ontkomen we  niet aan forse ingrepen. Er moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt die de Bedumers de komende jaren raken. We  proberen die pijn zo veel mogelijk te verzachten en de lasten daar te leggen waar ze gedragen kunnen worden. Maar  hoe dan ook: we moeten een stap terug doen.” 

De gemeenteraad besluit op 18 september aanstaande over de bezuinigingsmaatregelen.

Download: