Nieuwsbericht College voorziet zonder maatregelen flinke financiële tekorten

Gepubliceerd op: 02 september 2013

Het college van burgemeester en wethouders is somber gestemd over de financiële toekomst. Door de rijksbezuinigingen dreigen de komende jaren weer forse tekorten. Zo wordt voor 2015 en 2017 een tekort op de begroting van bijna 7,5 ton voorzien. Dat tekort zou nog verder kunnen oplopen omdat er veel onzekerheden boven de markt hangen.

Om het dreigende zware weer het hoofd te kunnen bieden, heeft het college voor één miljoen euro aan besparingsmogelijkheden op een rijtje gezet in de onlangs verschenen ‘Kadernota’. De nota wordt in september door de raad behandeld en geldt als basis voor de begroting voor 2014.

Ingrijpende maatregelen nodig

Bedum heeft de laatste jaren al voor een bedrag van anderhalf miljoen euro aan bezuinigingen en ombuigingen doorgevoerd. In 2013 kwam daar nog drie ton overheen. In de maatregelen is de eigen organisatie niet ontzien. Ondanks deze bezuinigingen zijn er weer ingrijpende maatregelen nodig om de financiële huishouding op orde te houden; de landelijke bezuinigingen van zes miljard euro zullen ook gaan doorwerken naar de gemeenten, verwacht het college. Ook is er onduidelijkheid over de financiële gevolgen van verschillende decentralisaties van het rijk naar de gemeenten.

Het college constateert in de Kadernota dat de mogelijkheden om te bezuinigen zonder fundamenteel aan het voorzieningenniveau te raken, nog maar zeer beperkt zijn. De lucht is er goeddeels uit. Om tekorten in de jaren na 2014 te voorkomen, zijn daarom drastische ingrepen nodig. In de nota formuleert het college verschillende bezuinigingen en maatregelen die tot besparingen kunnen leiden. De nieuwe gemeenteraad kan daaruit een keuze maken. Hiermee kan in totaal voor rond één miljoen euro worden bespaard. Zoals het nu lijkt, moet er voor 7,5 ton worden omgebogen.

De mogelijke bezuinigingsmaatregelen voor de jaren na 2014 zijn divers. Ze variëren van het concentreren van de sportvoorzieningen  in de hoofdkern Bedum tot versobering van de bijzondere bijstand en van extra verhogingen van de belastingen tot het afschaffen van het welstandstoezicht. Ook gehele of gedeeltelijke stopzetting van subsidies aan organisaties en instellingen passeren de revue. Het college geeft in de nota op hoofdlijnen aan welke besparing wordt gerealiseerd als tot specifieke maatregelen wordt besloten.  Na bespreking in de raad worden die maatregelen nader uitgewerkt.  Met betrokken organisaties en instellingen wordt daarover nader overlegd.

De raad beslist

Om de begroting voor 2014 sluitend te krijgen, doet het college een aantal voorstellen aan de raad.  Eén van de voorstellen is de OZB met twee procent extra te verhogen bovenop de al voorgenomen 4,5 procent verhoging. Ook de subsidie aan de VVV kan in de ogen van het college worden stop gezet. Daarnaast stelt het college voor om de budgeten voor onderhoud van groen, wegen, bruggen en gebouwen met 7,5 procent te korten.  De begroting voor 2014 wordt in november aanstaande vastgesteld. Om die begroting sluitend te krijgen, moet voor ruim twee ton omgebogen worden.