Nieuwsbericht College teleurgesteld over standpunt provincie ontsluiting Bedum

Gepubliceerd op: 27 april 2012

Het college van burgemeester en wethouders is teleurgesteld over het besluit van Gedeputeerde Staten om voorlopig af te zien van medewerking aan verbetering van de ontsluiting van Bedum. G.S. kwamen tot dat besluit op basis van een rapport van Grontmij over het aantal verkeersbewegingen in Bedum en een analyse van het aan de vestiging van Friesland Campina gerelateerde vrachtverkeer. Hoewel tevreden over het feit dat er nu objectieve cijfers liggen, blijft het Bedumer college van mening dat door de hoeveelheid vrachtverkeer over de doorgaande route Stationsweg-Wilhelminalaan in Bedum de leefbaarheid in het geding is. In een brief aan Provinciale Staten zetten G.S. uiteen  waarom medewerking aan maatregelen die Bedum moeten ontlasten van vrachtverkeer voorlopig achterwege zal blijven. G.S. concluderen op basis van het onderzoek dat ‘het probleemoplossend vermogen van een nieuwe weg beperkt zal zijn’.

De situatie in Bedum wijkt niet af van die in plaatsen als Roodeschool en Leek

Het Bedumer college heeft kennis genomen van de rapportage van Grontmij. Op zich is het college tevreden over het feit dat er nu objectieve cijfers liggen: er doen verschillende metingen, getallen en aannames de ronde. Het college vindt het rapport “gedegen en een goede basis voor het verdere proces.”  In het rapport wordt vastgesteld dat de hoeveelheid (zwaar) vrachtverkeer op de Stationsweg en de Wilhelminalaan binnen de normen blijft die de provincie als acceptabel beschouwt. De situatie in Bedum zou niet afwijken van die in plaatsen als Roodeschool en Leek.

Kwart vrachtverkeer Friesland Campina-vestiging als bestemming

Vastgesteld is verder dat het aandeel vrachtverkeer dat de Friesland Campina-vestiging als bestemming heeft ongeveer een kwart is van alle  vrachtverkeer dat gebruik maakt van de Stationsweg en de Wilhelminalaan. Die wegen krijgen gemiddeld per etmaal in totaal ruim 680 zware en middelzware vrachtwagens te verwerken. Een zeer beperkt deel daarvan – vier procent - is doorgaand verkeer; maar per etmaal gaan er wel 170 zware vrachtwagens  naar en van de zuivelfabriek. Het overige deel heeft locaties elders in het dorp als bestemming. De Bedumer vestiging van Friesland Campina breidt de komende jaren flink uit. Dat leidt in de toekomst tot een stijging van het aantal vrachtverkeersbewegingen met enige tientallen per dag.

Alleen met steun van derden zijn kosten nieuwe weg op te brengen

Nu provinciale medewerking aan verbetering van de ontsluiting van het dorp vooralsnog achterwege lijkt te blijven, heeft het college becijferd wat de aanleg van een nieuwe weg, noordelijk van de spoorlijn Groningen-Delfzijl en aantakkend op de Eemshavenweg, globaal gaat kosten. De aanleg daarvan wordt becijferd op 7,5 tot 17 miljoen euro, afhankelijk van de lengte van het tracé. De jaarlasten van die investering bewegen zich tussen de vijf ton en ruim één miljoen euro. “Een dergelijke uitgave achten wij voor de gemeente Bedum niet verantwoord. Alleen met steun van derden zou een deel van een dergelijke investering door aanvullende bezuinigingen op te brengen zijn.”, schrijft het college.

De rapportage van Grontmij wordt in de vergadering van de raadscommissie VROM van 9 mei aanstaande behandeld. Het rapport wordt dan ook nader toegelicht door een vertegenwoordiger van het onderzoeksbureau. Een samenvatting van het rapport van Grontmij is digitaal beschikbaar. Ook het volledige rapport kunt u downloaden.