Nieuwsbericht College schetst financieel perspectief voor gemeenteraad; Rijk dwingt tot extra bezuinigingen

Gepubliceerd op: 31 augustus 2012

Het college van burgemeester en wethouders van Bedum heeft een nota vastgesteld die de basis moet gaan vormen voor de begroting voor 2013. Deze ‘kadernota’ schetst een financieel perspectief dat minder gunstig is dan in het voorjaar was verwacht. De gemeente moet in 2013 bijna een ton meer bezuinigen dan eerder was aangenomen. Ook voor de jaren daarna is het perspectief ongunstiger.

 

Bij de behandeling van de voorjaarsnota door de raad in mei van dit jaar bestond nog geen duidelijkheid over de financiële gevolgen van maatregelen van het rijk voor de komende jaren. Als gevolg van de val van het kabinet Rutte bleef de jaarlijkse ‘meicirculaire’, waarin die gevolgen worden opgesomd, uit. Deze verscheen pas in juni. In de afgelopen maanden zijn de gevolgen op een rij gezet. Dat resulteerde in de kadernota. In die nota wordt ervan uit gegaan dat een aantal gewenste investeringen wordt uitgevoerd. Het gaat om de aanleg van een kunstgras voetbalveld in Bedum, verbetering van een aantal buitenwegen en het aanpassen van de bermverharding  en om de vernieuwing van installaties in sportcomplex De Beemden.

Onzekerheden

Voor 2013 dreigt een begrotingstekort van bijna 285.000 euro. Aanvankelijk was op een tekort van 185.000 gerekend. Het tekort loopt op tot structureel 319.000 euro in 2017.  De tussenliggende jaren laten ook forse tekorten zien  – ruim drie ton -  met een uitschieter in 2015. In dat jaar lijkt het tekort zelfs op te lopen tot meer dan een half miljoen euro. Verder hangen er nog verschillende onzekerheden boven de markt. Zo is er onduidelijkheid over de toekomstige  financiering door het rijk van de sociale werkvoorziening en lijken rijksmaatregelen op het gebied van de Wmo negatieve financiële gevolgen voor de gemeenten te krijgen. Er is ook nog onduidelijkheid over de gevolgen die de vorming van een Regionale Uitvoerings Dienst (‘RUD’)  en de regionalisering van de brandweerzorg met zich mee gaan brengen.

Aanvullende maatregelen

In de nota somt het college ook de mogelijkheden op die de financiële tekorten de komende jaren moeten beperken. Deze mogelijkheden zijn deels al bij een eerdere bezuinigingsronde in 2011 bekeken en toen afgevoerd. Ook komt het college met een aantal nieuwe mogelijkheden om te besparen. Het college geeft bijvoorbeeld aan dat de leges voor zaken als uittreksels, paspoorten en rijbewijzen kunnen worden verhoogd. Een optie is verder om het voorzieningenniveau tegen het licht te houden. Zo zou een besparing van 50.000 euro kunnen worden gerealiseerd als de muziekschool in Bedum zich alleen gaat toeleggen op algemene muzikale vorming. Sluiting van het sportcomplex in Onderdendam levert 13.000 euro op. Een besparing op de reserveringen voor de centrumplannen voor Bedum is ook denkbaar.

Andere mogelijkheden

Het college wijst ook op een aantal mogelijkheden die de revue nog niet eerder hebben gepasseerd. Een andere inzet van het rekeningoverschot van 2011 (ruim acht ton)  is een mogelijkheid. Die is nu nog toegevoegd aan de algemene reserve. Het overschot kan ook worden gebruikt voor afboeking van ‘vaste activa met maatschappelijk nut’. Hiermee wordt, waarschuwt het college, echter wel een financiële wissel op de toekomst getrokken. Een extra verhoging van de onroerend zaakbelasting is ook een mogelijkheid. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad welke aanvullende maatregelen er worden getroffen.

De kadernota wordt op 6 september besproken in de raadscommissie ABZ. De gemeenteraad buigt zich er op 20 september over. De nota vormt de basis voor de gemeentebegroting voor 2013 die in november aanstaande door de raad wordt behandeld.