Nieuwsbericht College schetst financieel meerjarenperspectief

Gepubliceerd op: 07 maart 2012

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nota opgesteld waarmee de raad inzicht krijgt in de financiële positie van de gemeente. Het stuk, dat in de gemeenteraadsvergadering van 29 maart aan de orde komt, geldt als basis voor de voorjaarsnota 2012 en de begroting voor 2013. De gewenste en noodzakelijke voorzieningen voor de komende jaren zijn in de nota ‘op geld gezet’. In een aparte nota wordt verder ingegaan op het financiële weerstandvermogen van Bedum. Al met al lijkt er de komende jaren ruimte voor enige investeringen en blijft de financiële positie van Bedum gezond.

Het wensenlijstje van de gemeente is tamelijk omvangrijk: er wordt gewerkt aan plannen voor het centrum van Bedum, er ligt de wens om te komen tot een kunstgrasveld voor de twee Bedumer voetbalverenigingen, een aantal buitenwegen moet worden verbeterd en de bermverharding aangepakt en De Vlijt en de Waldadrift in Bedum behoeven een reconstructie. Verder moeten op termijn verschillende damwanden en andere waterkeringen worden vernieuwd.

 

Nut en noodzaak

Het college zet in de nota nut en noodzaak van de verschillende investeringen op een rijtje en vertaalt de financiële gevolgen daarvan. Afhankelijk van de economische ontwikkelingen in de komende jaren concludeert het college dat er de komende jaren financiële ruimte is om de centrumplannen voor Bedum vorm te geven. Er wordt rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van rond de vier miljoen euro De versterking van de fundering en de verharding van wegbermen van buitenwegen lijkt, mede dankzij flinke externe subsidies, eveneens haalbaar. De gemeente moet daar rond de negen ton in investeren. Dat is ongeveer 40 procent van de totale kosten.

 Kunstgras

Het college acht het niet onmogelijk voor de twee Bedumer voetbalverenigingen een kunstgras oefenveld aan te leggen. Deze wens leeft al langer bij de clubs.  Een vereiste is wel dat de clubs ook met een bijdrage over de brug komen. De gemeente is met CVVB en de v.v. Bedum in gesprek. De verenigingen beraden zich inmiddels over de omvang van die eigen bijdrage.

De Beemden

In het zwembad De Beemden moeten verschillende installaties worden vervangen. Hiermee is naar verwachting rond de 6,5 ton gemoeid. Dat is vier ton meer dan er in eerste instantie voor geraamd stond. Door te investeren in nieuwe apparatuur die zowel qua milieurendement als qua energieverbruik zo optimaal mogelijk is, kan een deel van de extra kosten worden terugverdiend. In studie is verder nog de mogelijkheid om voor de verwarming van het bad gebruik te maken van warm proceswater dat afkomstig is van de nabijgelegen vestiging van Friesland Campina.

Folkerda

Het college besteedt in de nota ook aandacht aan de grondexploitatie van de toekomstige wijk ‘Folkerda’ in Bedum. Hoewel er nog steeds gebouwd wordt, gaat de crisis op de woningmarkt ook niet aan Bedum voorbij. De verwachting is dan ook dat de nieuwbouwwijk Ter Laan 4 langer in de woningbehoefte kan voorzien dan aanvankelijk was verwacht. Daarmee komt de ontwikkeling van Folkerda veel verder in de toekomst te liggen. Om de rentelasten te beperken, wil het college de grond afwaarderen tot de agrarische waarde. De rentelasten worden daarmee teruggebracht en de toekomstige financiële risico’s verdwijnen daardoor.

Robuust

In een aparte nota besteedt het college aandacht aan het ‘weerstandvermogen’ van de gemeente. De accountant heeft daarover advies uitgebracht. Bedum blijkt financieel voldoende robuust om tegenvallers te kunnen opvangen. Voorwaarde is dat de algemene reserve wordt verhoogd van de huidige zeven ton naar rond de drie miljoen euro. Daarvoor ziet het college mogelijkheden. Ook wordt er gereserveerd om te kunnen  investeren in het onderhoud van de openbare ruimte. Het college houdt rekening met een gemeentelijke bijdrage aan een toekomstige ontsluitingsweg voor de Bedumer vestiging van Friesland Campina. Om daarvoor geld te sparen, stelt het college aan de raad voor om ‘terughoudend’ om te gaan met investeringen die druk leggen op de algemene reserve.

“Tamelijk opmerkelijk”

Wethouder van financiën Egbert Zwart vindt de financiële positie van Bedum “tamelijk opmerkelijk”. “We doen het als relatief kleine gemeente goed. Ons huishoudboekje is prima op orde; we kunnen wel een stootje verdragen. Ondanks het feit dat het economisch zwaar weer is, zien we kans geld uit te trekken voor kwaliteitsverbetering en wie weet zelfs nieuw beleid. Bedum heeft in het verleden altijd een degelijke financiële koers gevolgd. Die degelijkheid, die behoedzaamheid betaalt zich nu uit.”