Nieuwsbericht College kiest 'groei-model' voor herinrichting stationsgebied

Gepubliceerd op: 06 december 2011

Het college van Bedum heeft gekozen voor een ‘groei-model’ voor de herinrichting van het stationsgebied. Het huidige stationgebied wordt waarschijnlijk in 2013 opnieuw ingericht. Doel is de bereikbaarheid van het station verbeteren en daarmee het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Toekomstige ontwikkelingen kunnen in het model worden ingepast. Met dat model wordt alvast rekening gehouden met de komst van de regiotram. Ook kan worden ingespeeld op de mogelijke nieuwe oost-west wegverbinding die de fabriek van Friesland Campina beter moet ontsluiten. Op termijn kan er misschien extra parkeergelegenheid ten noorden van het station komen en een nieuwe fietsverbinding tussen de oostelijke nieuwbouw en het station worden gerealiseerd.

Busroute

Onderdeel van de plannen is de mogelijke verlegging van de busroute. Momenteel wordt het station niet door Lijn 61 van Q-Buzz aangedaan. Het gemeentebestuur streeft er naar dat dat na de herinrichting wel het geval zal zijn. De bus gaat dan via de Parallelweg van en naar het station. Het idee om de bus via de Parallelweg en het ‘stille’ deel van de Stationsweg te laten rijden, hebben burgemeester en wethouders laten varen. De weg is te smal voor grote voertuigen. Dat deel van de Stationsweg wordt verder veel gebruikt door bezoekers aan het Bedumer sportcomplex. Tenslotte werd door de bewoners bezwaar gemaakt tegen bussen door hun straat. Het college heeft begrip voor die bezwaren en heeft daarom gekozen voor de Parallelweg. Als er een nieuwe wegverbinding ten noorden van de spoorlijn komt, kunnen bussen daarvan gebruik maken. Die wegverbinding staat in het gemeentelijk structuurplan van 2006 en moet de ontsluiting van de fabriek van Friesland Campina verbeteren. Aan de noordkant van het station zou op termijn verder extra parkeergelegenheid kunnen worden aangelegd.

Regiotram

Het college gaat ervan uit dat er in de toekomst een regiotram gaat rijden tussen Bedum en Groningen. Die tram maakt dan gebruik van het bestaande spoor. Het perron voor de regiotram kan een plaats krijgen ten noorden van het huidige. De fietsverbinding tussen oostelijk Bedum en het station is niet optimaal. Daarom wordt er in de plannen voorgesteld om een nieuwe fietsverbinding, inclusief een fietsbrug over het Boterdiep,  aan te leggen. Het is denkbaar dat die brug aan de huidige spoorbrug wordt gebouwd.

'Upgraden’

Vooruitlopend op toekomstige ontwikkelingen willen burgemeester en wethouders het huidige stationsgebied upgraden. Daar komen na de herinrichting meer parkeerplaatsen dan nu het geval is. Ook worden er daar en aan de Parallelweg maatregelen getroffen om de ontsluiting per bus mogelijk te maken. Verder worden de sociale veiligheid en de groenvoorzieningen dan aangepakt.

Verplaatsing

Bij de varianten die in opdracht van de gemeente zijn opgesteld, was een aantal waarbij uitgegaan werd van verplaatsing van het station in oostelijke richting. Daar voelt het college niet voor; de vraag is of dit zal leiden tot meer treinreizigers. Burgemeester en wethouders verwachten meer effect van verbetering van de fietsverbinding tussen het oostelijke deel van het dorp en het huidige station. De verwachting is dat, als de tramplannen in de stad Groningen gerealiseerd worden, de bus van Bedum naar Groningen niet verder dan Kardinge rijdt. Verwacht wordt verder dat er dan meer Bedumers gebruik gaan maken van de trein en, later, de regiotram. 

Uitwerken

De herinrichting van het stationsgebied van Bedum vloeit voort uit het project ‘Bereikbaarheid’ van de Regio Groningen-Assen. Het samenwerkingsverband heeft daarvoor geld beschikbaar. Ook de provincie Groningen betaalt mee. De plannen voor het Bedumer stationsgebied worden nu nader uitgewerkt.  

De gemeente heeft in september 2010 gepeild hoe de Bedumers tegen de herinrichting aankijken. Dat leverde met name opmerkingen op over de sociale veiligheid en de groenvoorzieningen. In de definitieve plannen wordt daarmee rekening gehouden.