Nieuwsbericht College herschikt portefeuilles

Gepubliceerd op: 27 december 2011

Het Bedumer college heeft enige wijzigingen aangebracht in de portefeuilleverdeling. Dit houdt vooral verband met de decentralisatie van verschillende rijks- en provinciale taken naar de gemeenten. Met de herschikking wil het college meer samenhang in de portefeuilleverdeling aanbrengen en het evenwicht behouden in het takenpakket van de collegeleden. De komende jaren komen verschillende nieuwe taken op de gemeenten af. Het gaat om uitvoeringsregelingen in de sociale zorg en om de jeugdzorg. Het Bedumer college wil de nieuwe taken die een nauwe samenhang met elkaar hebben zoveel mogelijk onderbrengen bij dezelfde portefeuillehouder.

 

De herschikking van de portefeuilles betekent dat wethouder Henri te Velde de taken op het gebied van sociale zaken overdraagt aan wethouder Menne van Dijk. Die laatste draagt de portefeuille volkshuisvesting over aan Egbert Zwart.

Burgemeester Henk Bakker gaat zich richten op de bedrijfsvoering bij het werkvoorzieningschap Ability. Het college stelt de raad op 26 januari voor hem plaats te laten nemen in het bestuur van dat schap. Door de verwevenheid met zijn andere taken blijft wethouder Menne van Dijk beleidsmatig verantwoordelijk voor de sociale werkvoorziening.

De nieuwe portefeuilleverdeling gaat in op 1 januari 2012.