Nieuwsbericht BMWE-gemeenten leggen concept beleid en verordening Wmo 2015-2018 en Jeugdhulp 2015-2018 voor aan inwoners

Gepubliceerd op: 15 oktober 2014

De BMWE-gemeenten hebben ter voorbereiding op de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Jeugdwet het concept beleidsplan en verordening Wmo 2015-2018 en concept beleidsplan en verordening Jeugdhulp 2015-2018 opgesteld. Deze zijn vandaag besproken en vastgesteld in alle vier de colleges. De gemeenten krijgen er per 1 januari 2015 taken bij, die worden overgeheveld van het Rijk en de provincie. Het gaat daarbij onder andere om begeleiding en ondersteuning, die vanuit de AWBZ over gaat naar de Wmo, en om alle zwaardere vormen van jeugdhulp.

 

2015 overgangsjaar

De BMWE-gemeenten krijgen minder geld voor de nieuwe taken, dan het budget dat het Rijk en de provincie er nu voor hebben. Om hier zorgvuldig mee om te gaan en goede ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden aan hen die dat echt nodig hebben, is door de Groninger gemeenten besloten de inkoop gezamenlijk te doen. 2015 is een overgangsjaar, vernieuwingen worden geleidelijk ingevoerd.

 

Eigen kracht

Belangrijke gedeelde uitgangspunten in de beleidsplannen zijn het inzetten op eigen kracht en eigen netwerk, het versterken van de eigen kracht door te investeren in algemene voorzieningen, en te streven naar een integrale aanpak met één persoon/huishouden, één plan, één regisseur. Bij een integrale aanpak hoort een goede afstemming tussen de verschillende beleidsterreinen Wmo 2015, Jeugdhulp, Participatiewet en passend onderwijs. Op wat langere termijn werken de BMWE-gemeenten ook toe naar één integrale toegang voor àlle ondersteuningsvragen van inwoners.

 

Nieuwe taken

In de beleidsplannen en verordeningen ligt de focus primair op de nieuwe verantwoordelijkheden, de wijze waarop we die willen gaan vormgeven en met wie. Daarnaast is er aandacht voor kwaliteit, financiën en monitoring.

 

Interactie en besluit

De (Wmo-)adviesraden van de vier BMWE-gemeenten en (bestaande en nieuwe) cliënten zijn al in een vroeg stadium betrokken bij het opstellen van de beleidsplannen en verordeningen. De beleidsplannen en verordeningen gaan alle burgers van de BMWE-gemeenten aan, niet alleen de burgers die ondersteuning en zorg nodig hebben. Daarom willen de vier colleges de samenleving betrekken bij de invulling van het beleid.

 

Vanaf 17 oktober 2014 geven de vier BMWE-gemeenten, apart van elkaar, de conceptbeleidsplannen en verordeningen vrij voor reacties van inwoners uit de eigen gemeente en van belanghebbenden. Hiervoor is de mogelijkheid tot en met 31 oktober 2014. U vindt de documenten vanaf vrijdag 17 oktober in het gemeentehuis en deze website op de pagina ter inzage.

Alle reacties worden na 31 oktober verwerkt in reactienota’s die worden toegevoegd aan de beleidsplannen en verordeningen. In december kunnen de vier gemeenteraden de plannen en verordeningen met reactienota’s vaststellen.