Nieuwsbericht Bedumers kunnen inspreken op verkeersveiligheidsplan

Gepubliceerd op: 12 april 2012

De inwoners van Bedum kunnen vanaf 5 april hun zegje doen over het Gemeentelijk Verkeersveiligheids Plan (GVP) dat in ontwerp klaar is. In het plan staan de maatregelen die de gemeente wil nemen om in de komende jaren de verkeersveiligheid nog verder te vergroten. Het accent ligt daarbij op communicatie en educatie en controles. Als dat niet werkzaam blijkt, worden andere middelen als fysieke of ruimtelijke maatregelen ingezet.

Uit analyses blijkt dat de verkeersveiligheid in Bedum de laatste jaren flink toeneemt. Waren er in 2006 nog 12 ongevallen met letsel te betreuren; in 2010 was dat aantal gedaald naar  twee. Die daling  wordt mede toegeschreven aan maatregelen die zijn genomen op basis van het vorige verkeersveiligheidsplan uit 1998. In het kader daarvan zijn bijvoorbeeld op de wegen in het buitengebied snelheidsbeperkingen ingesteld en zijn alle bebouwde kommen geheel of grotendeels 30-kilometergebied geworden. Overigens liet ook het aantal ongevallen zonder letsel in diezelfde periode en zeer scherpe daling zien.

Knelpunten

Uit het plan komt, ondanks de verkeersveilige situatie in de gemeente, een aantal knelpunten tevoorschijn. Daar gebeurden in de periode 2006-2010 verhoudingsgewijs veel ongevallen. Dat is onder meer het geval bij de oprit van de Eemshavenweg en de kruising Groningerweg/Westerseweg bij Zuidwolde. Deze knelpunten worden momenteel aangepakt in het kader van de aanleg van een ‘Fietsroute-Plus’ tussen Bedum en Groningen. Ook op het kruispunt Molenweg-Stationsweg in Bedum gebeurden relatief veel ongevallen. De herinrichting van dat kruispunt in 2010 lijkt effect te hebben gehad: sindsdien zijn er geen ongelukken meer gebeurd. Ook de Warffumerweg tussen Onderdendam en Warffum blijkt een knelpunt te zijn. Naar de oorzaken van de ongevallen daar wordt nader onderzoek gedaan. Dat geldt ook voor die op de Winsumerweg in Onderdendam.

Communicatie en educatie

 In het plan wordt uitgegaan van het principe dat pas fysieke maatregelen worden ingezet als educatieve en communicatieprojecten en controles niet hebben gewerkt. Voorgesteld wordt onder meer om de parkeerproblematiek bij het in en uitgaan van basisscholen samen met die basisscholen aan te pakken. Hiervoor worden plannen gemaakt. Ook komt er verkeerseducatie voor speciale doelgroepen als jongeren en senioren. Deze plannen worden in de loop van de tijd nader uitgewerkt.

Samenspraak

Het ontwerp plan dat er nu ligt, is tot stand gekomen na een uitgebreide ronde onder de Bedumer bevolking en verschillende belangenorganisaties. Die konden op diverse manieren hun mening kenbaar maken. Voor zover dat mogelijk was, zijn die reacties geheel of gedeeltelijk in het plan meegenomen. De Bedumers kunnen vanaf 5 april aanstaande vier weken lang op het ontwerp reageren. Die reacties worden beoordeeld en krijgen vervolgens mogelijk een plaats in het definitieve plan. Het plan wordt later dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld.