Nieuwsbericht Bedumers goed te spreken over hun gemeente

Gepubliceerd op: 12 maart 2014

De inwoners van de gemeente Bedum zijn tevreden over hun woonomgeving en de gemeentelijke dienstverlening. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten doen. Dat onderzoek volgde op een vergelijkbaar onderzoek in 2011. Ook toen bleek al dat de Bedumers goed over hun woongemeente zijn te spreken. Het onderzoek werd eind vorig jaar gehouden door I&O Research uit Enschede/Hoorn. Het bureau benaderde 1.500 Bedumers met een vragenlijst. Bijna 700 inwoners, een respons van 46 procent, maakten van de gelegenheid gebruik om de mening te geven.  I&O Research acht de uitkomsten representatief voor de hele Bedumer bevolking. De resultaten zijn door het bureau afgezet tegen provinciale en landelijke gemiddelden.

Tevreden over deskundigheid en vriendelijkheid

De inwoners zijn over verschillende aspecten bevraagd. Zo werd gevraagd naar hun oordeel over het Bedumer college van burgemeester en wethouders. Dat scoort op zaken als betrouwbaarheid en  degelijkheid een rapportcijfer van 6,5. Dat is wat hoger dan landelijke gemiddelden.  De gemeentelijke dienstverlening scoort erg goed; een 8,1. Dat cijfer ligt bijna een half procent hoger dan landelijke gemiddelden. De Bedumers zijn vooral te spreken over zaken als de deskundigheid,  de vriendelijkheid en de bereidheid tot meedenken van het gemeentelijk personeel. Die aspecten worden met een zeer ruime 8 beoordeeld.

 

Hoog voorzieningenniveau, waardering groenonderhoud blijft achter

Bedumers beoordelen de leefbaarheid van hun buurt met een 7,5. Ook het voorzieningenniveau in de gemeente wordt goed beoordeeld.  Alleen de waardering voor culturele voorzieningen en de horeca scoort wat lager dan de landelijke gemiddelden maar worden toch met een voldoende beoordeeld. De waardering voor het onderhoud van openbaar groen en de straatverlichting blijft iets achter bij landelijke gemiddelden. Voor het Bedumer college vormt dit aanleiding om buurtbewoners nog nadrukkelijker te betrekken bij het groenonderhoud. Het college verwacht verder dat de geplande gefaseerde vernieuwing van de straatverlichting de waardering zal verbeteren.  Daarvoor stelde de gemeenteraad vorig jaar een beleidsplan vast.

De inwoners zijn ook gevraagd naar de inspraakmogelijkheden die de gemeente biedt. De waardering daarvoor is hoger dan de landelijke gemiddelden. De interesse van de gemeente in de mening van de burgers wordt met een 6,5 gewaardeerd. Het landelijk gemiddelde daarvoor is een 6,2. De inspraakmogelijkheden bij gemeentelijke plannen krijgen een 6,4. Landelijk is dat gemiddeld een 6. De algehele boordeling van de inspraakmogelijkheden is ten opzichte van het onderzoek uit 2011 iets toegenomen.

De gemeente Bedum is nog niet actief op de sociale media. Uit het onderzoek blijkt dat daar onder de Bedumers wel een zekere behoefte aan bestaat. Een derde van de ondervraagden gaf aan dat ze de gemeente ´zeker´ of ´waarschijnlijk´ gaan volgen op media als Twitter en Facebook. Voor het college zijn deze uitkomsten aanleiding voor een nadere verkenning van de mogelijkheden en de beperkingen. Het college heeft op basis van de uitkomsten van het onderzoek verder besloten de wekelijkse gemeenteadvertentie in een huis aan huisblad  voorlopig te handhaven. Tweederde van de ondervraagden gaf aan die advertentie per sé in de krant te willen lezen. Met het schrappen van de advertentie zou de gemeente op jaarbasis ongeveer 15.000 euro kunnen besparen.

Het onderzoek door I&O Research is gehouden in het kader van het landelijke project ´Waar staat je gemeente´ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. Het Bedumer college wil het onderzoek over twee jaar opnieuw laten houden.