Nieuwsbericht 8 oktober: kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen

Gepubliceerd op: 19 september 2018

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de gemeenteraad van Het Hogeland is op 8 oktober 2018. Politieke partijen of groeperingen die willen deelnemen aan de verkiezing moeten op deze dag hun kandidatenlijst inleveren. Dit kan tussen 9.00 uur en 17.00 uur bij bureau Verkiezingen, Hoofdstraat-West 1, Uithuizen.

De inleveraar moet een kiesgerechtigde zijn uit één van de deelnemende gemeenten van de verkiezingen op 21 november 2018. Op de lijst moet minimaal één en mogen maximaal 50 kandidaten vermeld staan.

Alleen partijen die uiterlijk op 27 augustus 2018 geregistreerd stonden bij het centraal stembureau of in het register van de Tweede Kamerverkiezingen of Provinciale Staten kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Inleveren

Inlevering van de kandidatenlijsten gaat met behulp van Ondersteunende Software Verkiezingen. Op de dag van de kandidaatstelling levert u de USB-stick met daarop de door u aangemaakte bestanden in. Daarbij moet u de volgende stukken inleveren:

Instemmingsverklaring

Van iedere kandidaat moet een schriftelijke verklaring worden overlegd dat hij/zij instemt met deze kandidaatstelling. Achteraf intrekken van de instemmingsverklaring is niet mogelijk. De kandidaten op deze verklaring komen in dezelfde volgorde op de kandidatenlijst.

Kopie identiteitsbewijs

Alle kandidaten moeten een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) overleggen. Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN op de achterzijde, kopieer dus ook de achterzijde van het identiteitsbewijs.

Verklaring van voorgenomen vestiging

Kandidaten die niet in één van de deelnemende gemeenten wonen, moeten een verklaring overleggen waaruit blijkt dat zij van plan zijn om zich in geval van benoeming in de toekomstige gemeente Het Hogeland te vestigen.

Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst

Een verklaring van de gemachtigde van een politieke partij waarin de bevoegdheid wordt verleend aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is. Voor de landelijke partijen vindt u een overzicht van gemachtigden op de website van de Kiesraad;

Ondersteuningsverklaringen

Alle partijen die meedoen aan de herindelingsverkiezing moeten ten minste 20 schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen. Dit geldt ook voor landelijk geregistreerde politieke partijen.

Bewijs betaling waarborgsom

Uiterlijk 24 september 2018 moet de waarborgsom van € 225,00 voor de kandidaatstelling zijn ontvangen. De waarborgsom maakt u over op rekeningnummer NL69BNGH0285015958 t.n.v. gemeente Eemsmond, onder vermelding van waarborgsom kandidaatstelling en naam van de politieke partij. Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling.