Nieuwsbericht N-361 discussie

Gepubliceerd op: 22 februari 2012

In de eerste helft van deze maand hebben de raden van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum (BMW) hun colleges gevraagd met het provinciebestuur in overleg te treden. Onderwerp is een oplossing voor de verkeersproblematiek in Noordwest-Groningen, zeg maar tussen het Lauwersmeergebied en de stad. Niet minder, maar ook niet meer. 

Wij steunen dit gezamenlijk standpunt van de BMW-gemeenten, omdat eensgezindheid nodig is om een goede verbinding tussen wad en stad op de provinciale agenda te krijgen. Nu is er nog een deel van het oorspronkelijk budget, terwijl er vele concurrerende verzoeken op de provinciale tafel liggen. Het verkeer blijft groeien. Hierdoor wordt een steeds grotere wissel getrokken op de veiligheid en leefbaarheid in heel veel dorpen tussen Ranum en de stad, ook in Onderdendam en Bedum.

Na publicaties over ons gezamenlijk standpunt kwam er een brief binnen, waarin bezwaar werd gemaakt tegen “het nieuwe tracé voor de N 361”. Er werd trouwens ook een alternatief aangereikt. Mogelijk is het kaartje in de krant de aanleiding geweest voor die zeer concrete benadering, maar daarvoor is het veel te vroeg.

 

Als fractievoorzitters van de Bedumse gemeenteraad willen we de stand van zaken verduidelijken. Het is nog te vroeg om het over concrete tracé’s in westelijke richting te hebben. Eerst willen we de N 361 in samenhang met een goede ontsluiting van Onderdendam en Bedum op de prioriteitenlijst van de provincie krijgen. Als het provinciebestuur hiermee instemt, is de tijd rijp om onze inwoners bij de afwegingen rond tracé’s te betrekken.

 De huidige provinciale plannen houden op in Ranum en de BMW-gemeenten willen met de provincie in gesprek over een vervolg. Deze maand vindt er eerst een gesprek plaats met de gedeputeerde van Verkeer. Als hij tot verdere verkenning bereid is, zal hij daarvoor steun in de staten dienen te verkrijgen. Pas hierna komt een verkenning van mogelijke tracé’s aan bod.

In de loop van vele jaren zijn al heel veel mogelijkheden verkend. Voor ons in Bedum golden en gelden twee belangen: de beperking van doorgaand verkeer door Onderdendam en de alternatieve ontsluiting voor het (vracht)verkeer in Bedum. Daarbij moeten uiteraard flora en fauna, kosten, agrarische en andere belangen worden gewogen.

En wij in Bedum blijven de mogelijkheden in westelijke richting beoordelen ten opzichte van een ontsluiting in oostelijke richting, naar de Eemshavenweg. Ook elke fractie in de raad van Bedum maakt dan zijn eigen afwegingen.

Wij zeggen u toe om u als inwoners van de gemeente Bedum nauw te betrekken bij die ingewikkelde afwegingen, als we verder in gesprek met het provinciebestuur komen. Daarbij horen ook de uitkomsten van het eerder in Bedum gehouden verkeersonderzoek die naar verwacht binnen enkele weken beschikbaar komen. 

Wij blijven u op de hoogte houden. Als u voor dit moment toch nog vragen heeft, kunt u die schriftelijk bij de gemeente indienen: gemeente@bedum.nl.

 

 Met vriendelijke groet,  

Annemarie Heite   - GB
Jan Berghuis          - CU
Jurry Bonnema      - PvdA
Klaas Hoekzema    - VVD
Ate Wijnstra          - CDA
Henk Hoiting         - FH