Nieuwsbericht Mogelijk substantiële uitbreiding productielocatie Friesland Campina Bedum

Gepubliceerd op: 27 januari 2014

De directie van het zuivelconcern FrieslandCampina heeft de productielocatie in  Bedum, samen met een aantal andere vestigingen in het land, aangewezen als vestiging die in de toekomst zou kunnen groeien. Het concern streeft naar meer productiecapaciteit omdat het melkquotum in 2015 komt te vervallen. Het Bedumer gemeentebestuur, dat al eerder aangaf medewerking aan een eventuele uitbreiding te willen verlenen, heeft verheugd gereageerd op de aanwijzing van Bedum als ‘strategische locatie’.

Tracé onderwerp van studie

Het concern werkt de  uitbreidingsmogelijkheden in Bedum nu verder uit. In die uitwerking wordt ook rekening gehouden met de tracering van een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg aan de oostkant van Bedum.  Het tracé van de weg is nog onderwerp van nadere studie. Provincie, gemeente en vertegenwoordigers  van  bewoners starten daarover deze week overleg. De mogelijke uitbreiding van de vestiging van FrieslandCampina wordt in de tracévarianten meegenomen.

Door het concern is ook geopperd om een nieuwe uitbreiding direct te laten aansluiten op het huidige bedrijfsterrein. In dit geval worden het Boterdiep en de provinciale weg tussen Bedum en Onderdendam omgelegd en komen als het ware om het bedrijfsterrein heen te lopen. Daarmee wordt een meer natuurlijke overgang en afscheiding  tussen de fabriekslocatie en het aangrenzende open landschap verkregen.

Positieve grondhouding gemeentebestuur

Een eventuele uitbreiding van de productielocatie zal vanuit een positieve grondhouding door het gemeentebestuur en de provincie Groningen worden onderzocht. Het Bedumer gemeentebestuur en de provincie vinden het creëren van arbeidsplaatsen in het huidige economische klimaat van groot belang

FrieslandCampina hecht met het oog op voedselhygiëne  aan een compacte productielocatie met korte leiding- en buissystemen. Daaraan wordt voldaan als de mogelijke uitbreiding direct aansluit op de huidige locatie en het Boterdiep en de weg worden verlegd.

Met het oog op een mogelijke uitbreiding kocht FrieslandCampina eerder dit jaar gronden aan op de oostoever van het Boterdiep, tegenover de huidige vestiging. Het gebied wordt begrensd door de spoorlijn, de weg Ter Laan en een gemaal. De nieuw aan te leggen oostelijke wegverbinding moet een eventuele uitbreiding daar en de huidige productielocatie beter gaan ontsluiten; het leeuwendeel van de transporten van en naar de fabriek rijdt nu nog door het centrum van Bedum.