Nieuwsbericht Meerjarenperspectief sluitend; lokale lastendruk blijft beperkt

Gepubliceerd op: 30 oktober 2014

Het college van burgemeester en wethouders is er in geslaagd om de gemeenteraad van Bedum een sluitend financieel meerjarenperspectief aan te bieden. Daarvoor zijn ingrijpende maatregelen nodig. Het gaat gepaard met sober beheer en forse bezuinigingen. Het college ziet gelukkig ook ruimte om te investeren.

De begroting voor het komend jaar laat een tekort zien van 257.000 euro. Dit is onder meer het gevolg van een lagere uitkering uit het Gemeentefonds en een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. In 2019 wordt echter een bescheiden overschot verwacht van 57.000 euro.

Al 1,8 miljoen bezuinigd

In de afgelopen jaren bezuinigde de gemeente Bedum overigens al fors: rond de 1,8 miljoen euro. Daarbij werd als eerste ‘gesneden in eigen vlees’, in combinatie met bezuinigingen op verschillende posten en een beroep op verenigingen en instellingen om meer zelfwerkzaamheid aan de dag te leggen. In het afgelopen voorjaar stelde de gemeenteraad een pakket aan nieuwe bezuinigingsmaatregelenvast. Dat moet er voor zorgen dat een dreigend tekort van zeven ton in 2019 wordt voorkomen.

Belastingdrukt stijgt 1,3%

Het financieel zware weer noodzaakt B&W om de raad voor te stellen de OZB in 2015 met 6,5 procent te verhogen. Daar staat een verlaging van de afvalstoffenheffing voor particulieren tegenover. Een huishouden met een eigen woning met een WOZ-waarde van 215.000 euro betaalde in 2014 743 euro aan lokale belastingen. In 2015 wordt dat 753 euro; 10 euro meer dan het voorgaande jaar. Al en al stijgt de gemiddelde belastingdruk in Bedum het komend jaar met een bescheiden 1,3 procent. De gemeente blijft daarmee één van de goedkopere gemeenten in de provincie Groningen.

Het college wil in 2015 de aandacht vooral richten op de taken die per 1 januari 2015 gedecentraliseerd worden, de centrumplannen voor Bedum en de uiteenlopende dossiers die verbonden zijn aan de effecten van de gaswinning en de daarop voorgenomen maatregelen; van leefbaarheid via schadeherstel tot preventie en bouwkundige maatregelen. Ook zullen de herindelingsplannen van de provincie aandacht vragen.

Reconstructie Waldadrift

Het college heeft ook financiële ruimte gevonden voor de reconstructie van de Waldadrift in Bedum. Die weg wordt onder meer voorzien van een verbeterde fundering en een nieuwe asfaltlaag. Ook de beplanting langs de weg wordt vernieuwd. De bewoners worden bij de plannen betrokken.

Het financieel meerjarenperspectief van de gemeente is sluitend. Er hangen echter wel onzekerheden boven de markt. Zo is het de vraag of de komende decentralisaties uitgevoerd kunnen worden met de budgetten die daarvoor door het rijk beschikbaar worden gesteld. Die budgetten zijn lager dan de middelen die er nu voor worden gebruikt.

De gemeenteraad behandelt de begrotingsvoorstellen op 4 en 6 november  aanstaande. Op beide dagen begint de vergadering om 19.30 uur.  U kunt de vergaderingen bijwonen of ze live of later bekijken via besluitvorming.bedum.nl