Nieuwsbericht Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan naar raad

Gepubliceerd op: 27 augustus 2012

Het college van burgemeester en wethouders legt een nieuw verkeerveiligheidsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Die behandelt het plan op 20 september. De raadscommissie VROM buigt zich er op 5 september over.  

In het plan staan de maatregelen die de gemeente, ondanks de toegenomen verkeersveiligheid, wil nemen om in de komende jaren de veiligheid nog verder te vergroten. Het accent ligt daarbij op communicatie, educatie en zo nodig controles. Als dat niet werkzaam blijkt, worden andere middelen als fysieke of ruimtelijke maatregelen overwogen.

Veiligheid toegenomen

Uit de statistieken blijkt dat de verkeersveiligheid in Bedum de laatste jaren flink is toegenomen. In 2006 waren er nog 12 ongevallen met letsel te betreuren. In 2010 was dat aantal gedaald naar twee. Die daling wordt mede toegeschreven aan maatregelen die zijn genomen op basis van het verkeersveiligheidsplan uit 1998. Op basis van dat plan zijn onder meer snelheidsbeperkingen op de wegen in het buitengebied ingesteld en zijn alle bebouwde kommen geheel of grotendeels 30-kilometergebied geworden. Ook het aantal ongevallen zonder letsel laat in de periode 2006-2010 een zeer scherpe daling zien.

Plannen

In het nieuwe plan wordt uitgegaan van het principe dat er pas fysieke maatregelen worden ingezet als educatieve- en communicatieprojecten en controles niet hebben gewerkt. In het plan wordt onder meer voorgesteld  om de parkeerproblematiek bij het in en uitgaan van basisscholen in samenwerking met die scholen aan te pakken.  Ook komt er verkeerseducatie voor speciale doelgroepen als jongeren en senioren. Plannen daarvoor worden in de loop van de tijd uitgewerkt.

Aantal aandachtspunten

Ondank de verkeersveilige situatie in de gemeente bestaat er een aantal aandachtspunten. Daar gebeurden in de periode 2006-2010 enkele ongevallen. Dat is onder meer het geval bij de oprit van de Eemshavenweg en de kruising Groningerweg/Westerseweg bij Zuidwolde. Deze plekken worden aangepakt in het kader van de aanleg van een ‘Fietsroute-Plus’ tussen Bedum en Groningen. Op het kruispunt Molenweg-Stationsweg in Bedum gebeurden eerder enkele ongevallen. De herinrichting van dat kruispunt in 2010 lijkt effect te hebben gehad: in 2010 en 2011zijn er geen ongelukken meer gebeurd.

Ook de Warffumerweg tussen Onderdendam en Warffum is een aandachtspunt. Naar de oorzaken van de ongevallen daar wordt nader onderzoek gedaan. Dat geldt ook voor die op de Winsumerweg in Onderdendam.

Het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan is tot stand gekomen na een uitgebreide ronde onder de Bedumer bevolking en verschillende belangenorganisaties. Die konden op diverse manieren hun mening kenbaar maken.