Nieuwsbericht Erepenning voor Bedumer brandweercommandant

Gepubliceerd op: 16 december 2013

Commandant J.E.F. (Koos) Poelma van de vrijwillige brandweer van Bedum kreeg vrijdag 13 december de gemeentelijke erepenning uit handen van burgemeester Henk Bakker. De brandweercommandant ontving de penning en de bijbehorende speld voor zijn verdiensten als vrijwillige brandweerman en voor zijn werk voor de Katholieke kerk in zijn woonplaats Bedum.

Het Bedumer korps gaat, samen met ruim 20 andere korpsen in de provincie,  per 1 januari op in de  Veiligheidsregio. De kazerne aan de Industrieweg in Bedum blijft gewoon bestaan. De vrijwillige brandweerlieden blijven in Bedum gestationeerd. Het bevel komt echter bij de veiligheidsregio te liggen. Door de schaalvergroting komt er per 1 januari 2014 een nieuwe commandant voor een groter gebied.

Poelma was 41 jaar lang aan de Bedumer brandweer verbonden. Hij begon zijn carrière in 1973. Hij doorliep in de brandweerorganisatie verschillende functies. In 1999 werd hij commandant van het korps. Poelma was toen werkzaam bij de Hulpverleningsdienst Groningen. Ook daar hield hij zich met brandweerzaken, waaronder opleidingen,  trainingen en oefeningen, bezig.

Aan Koos Poelma is op zijn verzoek door het gemeentebestuur eervol ontslag verleend. Voor zijn vrijwillige brandweerwerk werd hij in 2009 Koninklijk onderscheiding. Hij werd toen Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Naast zijn werk voor de brandweer is Poelma actief in de kerkenraad van de Rooms Katholieke parochie ‘Maria ten Hemelopneming’ in Bedum.  Als vice-voorzitter van die raad is hij momenteel nauw betrokken in een fusieproces met andere parochies in Noord Groningen. Jacobus Edo Franciscus Poelma werd in 1953 in Bedum geboren.