Nieuwsbericht Eenmalige uitkering koopkrachttegemoetkoming 2014

Gepubliceerd op: 29 oktober 2014

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm? Dan heeft u in 2014 recht op een eenmalige koopkrachttegemoetkoming. Het kabinet geeft extra financiële ondersteuning aan inwoners met een laag inkomen. Hiermee wil het kabinet eenmalig het koopkrachtverlies van de sociale minima in 2014 verzachten. De hoogte van deze koopkrachttegemoetkoming staat vast en is:

 • € 100,-- voor samenwonenden/gehuwden
 • € 90,-- voor een alleenstaande ouder
 • € 70,-- voor een alleenstaande.

 

De tegemoetkoming ontvangt u automatisch als u een uitkering van de gemeente Bedum heeft

Ontvangt u een WWB, IOAW of IOAZ-uitkering van de gemeente Bedum? Dan krijgt u dit bedrag automatisch gestort in november 2014. U hoeft hiervoor niets te doen. Ontvangt u een bijstandsuitkering in de vorm van een ’aanvullende inkomensvoorziening ouderen’? Dan wordt het bedrag automatisch betaald door de Sociale verzekeringsbank.

De tegemoetkoming moet u aanvragen als u geen uitkering van de gemeente Bedum heeft

Voldoet u aan de voorwaarden, maar ontvangt u geen uitkering van de gemeente Bedum? Dan kunt u een aanvraag indienen bij Sociale Zaken en Werk Bedum, De Marne & Winsum, Ubbo J. Mansholtplein 2, 9951 BX Winsum. U kunt deze aanvraag indienen tot 1 december 2014.

U kunt het aanvraagformulier downloaden. Ook is het mogelijk het formulier telefonisch op te vragen of op te halen bij Sociale Zaken en Werk Bedum, De Marne & Winsum, tel.nr. (0595) 750 300, of het formulier op te halen bij het zorgloket van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1, 9781 JL Bedum.

De gemeente Bedum streeft er naar de bedragen voor eind 2014 uit te keren.

Weet u niet of u aan de voorwaarden voldoet, kijk dan op www.laaginkomen.nl. Hier kunt u zelf berekenen of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

Voorwaarden

 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld van 18 jaar en ouder;
 • Op 1 september 2014 woonachtig in de gemeente Bedum;
 • Voor de bepaling van de hoogte van het inkomen geldt als peilmaand september 2014;
 • Inkomen: maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;
 • Voor deze koopkrachttegemoetkoming geldt geen vermogensgrens van de WWB. Het eventuele vermogen blijft dus buiten beschouwing;
 • Geen recht op een koopkrachttegemoetkoming hebben:
  • gedetineerden;
  • personen jonger dan 18 jaar;
  • personen jonger dan 27 jaar die door het Rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen (en die in verband hiermee al dan niet aanspraak hebben op studiefinanciering);
  • personen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven.

 

Meer informatie

Wilt u weten of u recht heeft op extra geld? Ga dan naar www.laaginkomen.nl en doe de test. Daar kunt u zien of u recht heeft op extra geld.