Nieuwsbericht De zorg verandert: Groninger gemeenten goed op schema met de jeugdzorg

Gepubliceerd op: 13 oktober 2014

De 23 Groninger gemeenten liggen goed op schema met de invoering van de aanstaande veranderingen in de jeugdzorg. Maar er zijn enkele aandachtspunten waar onze regio de ondersteuning van het Rijk bij nodig heeft. Dit was de boodschap aan staatsecretaris Van Rijn, die donderdag 2 oktober naar de regio Groningen kwam om met de verantwoordelijke wethouders te praten over de stand van zaken. Van Rijn reageerde positief op de voortgang die in de regio Groningen is geboekt en beloofde een vangnet te bieden als dat moet.

Op dit moment zijn de rijksoverheid en de provincie verantwoordelijk voor het regelen van de zorg aan jongeren en hun ouders die hulp nodig hebben. Op 1 januari 2015 wordt de nieuwe Jeugdwet van kracht en krijgen de gemeenten deze taken erbij. De 23 gemeenten in Groningen hebben de voorbereiding hiervan al in 2012 gezamenlijk opgepakt.

Veel mijlpalen bereikt

Sinds die tijd zijn er veel mijlpalen bereikt. Met zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over de continuïteit van zorg: iedereen die op 31 december 2014 jeugdzorg ontvangt, blijft dit in 2015 gewoon ontvangen van dezelfde zorgaanbieder, klein of groot. Maar ook voor de nieuwe cliënten wordt het goed geregeld. Er is afgesproken hoe de toegang tot de ondersteuning en zorg moet verlopen in 2015 en hoe de gemeenten gezamenlijk de zorg gaan inkopen bij de zorgaanbieders. De BMWE-gemeenten leggen dit voor de eigen lokale situatie vast in een meerjarenbeleidsplan en een verordening, waarover de vier raden in december beslissen.

Ondersteuning bij knelpunten

Maar er zijn ook enkele aandachtspunten. Het gaat daarbij vooral om de financiële middelen die het Rijk aan de gemeenten beschikbaar stelt voor de jeugdzorg. Voor de jeugdzorg die nu vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt gefinancierd, lijkt het budget bijvoorbeeld niet genoeg te zijn. Gemeenten en zorgaanbieders hebben dit al eerder gezamenlijk bij het Rijk onder de aandacht gebracht. Ook werd aan Van Rijn meegegeven dat het Rijk minder de nadruk moet leggen op het controleren van gemeenten. Het Rijk moet juist zorgen dat gemeenten hun nieuwe taken goed kunnen uitvoeren en een vangnet bieden als dit noodzakelijk is. Van Rijn gaf in zijn reactie aan het hiermee eens te zijn. Hij zegde toe de knelpunten samen met gemeenten goed te gaan onderzoeken en waar nodig (financiële) ondersteuning te bieden bij de oplossing ervan.

Het ministerie heeft een videoverslag gemaakt van het bezoek van staatssecretaris van Rijn: https://www.thinglink.com/scene/571981321635627009