Nieuwsbericht Commissievergadering VROM en ABZ op 5 april

Gepubliceerd op: 27 maart 2017

De vergadering van de raadscommissie VROM wordt gecombineerd met de raadscommissie ABZ. De commissie vergadert op woensdag 5 april om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan de  volgende onderwerpen:

  • Presentatie concept Woonvisie door KAW.
  • Stand van zaken Centrumplan en beschikbaar stellen van kredieten
  • Memo planning grote infrastructurele projecten 2017/2018
  • Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2
  • Planontwikkeling Vogelzanglocatie ( De Kwekerij) in Bedum
  • Reactie provinciaal inpassingsplan agrarische bouwpercelen
  • Aanvraag ondersteuning project burgerparticipatie groen Waldadrift
  • Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord-Groningen.

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 (of algemeen: 3018911). De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op https://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.