Nieuwsbericht Commissievergadering VROM en ABZ op 4 oktober

Gepubliceerd op: 27 september 2017

De vergadering van de raadscommissie VROM wordt gecombineerd met de raadscommissie ABZ deze vergadert op woensdag 4 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Groenonderhoud
  • Planvorming De Kern Zuidwolde
  • Actualisatie Strategisch Beleidskader Werk en Inkomen 2018 (met de evaluatie Strategisch Beleidskader 2016-2018)
  • Gewijzigde begroting 2018 en uitvoeringsplan Werkplein Ability (GR PNG)
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen
  • Evaluatie Meerdoen met minima 2015 en 2016 en nieuwe nota Mee Doen! 2017-2019

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 en Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda's en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op https://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering(en).