Nieuwsbericht College stelt sportnota vast

Gepubliceerd op: 02 september 2013

Het Bedumer college van burgemeester en wethouders heeft de Sport- en beweegnota voor de jaren 2013-2019 vastgesteld. De nota wordt op 19 september in de gemeenteraad besproken. Het stuk is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met sportverenigingen en andere organisaties die direct of indirect bij sport en bewegen zijn betrokken.

Bedum is koploper

In de nota wordt ingegaan op de sterke en de zwakke punten van het huidige aanbod aan sportvoorzieningen. Ook wordt aandacht besteed aan de kansen en bedreigingen in de toekomst. De nota besluit met een aantal aanbevelingen.Het aanbod op het gebied van sport en bewegen wordt in de nota, die is opgesteld door Grontmij, ‘divers ‘ genoemd. Dat aanbod is toegesneden op alle leeftijdsgroepen. Ook besteedt Bedum als kleinere gemeente relatief veel aandacht aan sportstimulering. Bedum wordt wat dat betreft ‘koploper’ genoemd. Het aanbod aan sportvoorzieningen is goed. Daaraan draagt onder meer het overdekte zwembad De Beemden bij.

De vinger wordt ook bij een aantal zwakkere zaken gelegd.  Uit de gesprekken die met sportverenigingen en andere organisaties zijn gevoerd, blijkt dat die kwetsbaar zijn. Het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en ook de financiën staan onder druk. Het aantal leden van sportverenigingen neemt ook af. Het beeld in Bedum wijkt overigens niet af van de landelijke tendens.  Ook het aantal gebruiksuren overdag van de sporthal in Bedum is niet optimaal.

Verenigingen willen meer samenwerking

Onder de verenigingen en organisaties blijkt behoefte te bestaan aan meer en intensiever onderling contact. Ook is er behoefte aan meer samenwerking en verbreding en vernieuwing van het sportaanbod. Verder wordt geconstateerd dat de sportstimulering door de gemeente breder zou kunnen worden ingezet. Die richt zich nog teveel op eenmalige evenementen. Voor die sportstimulering heeft de gemeente een zogenaamde ‘sportcoach’ aangesteld. Die wordt voor een deel gesubsidieerd met extern geld. De coach is een verbindende schakel tussen verenigingen en sportaanbieders en verschillende doelgroepen, waaronder de basisscholen. De externe subsidie vervalt per 2015. De gemeenteraad moet hier te zijner tijd een besluit over nemen.

Afnemend aantal vrijwilligers

Het college wil het sportbeleid de komende jaren richten op zoveel mogelijk doelgroepen. Uitgangspunt daarbij is een gezonde, vitale bevolking. Verder wil het college de regie houden over de sportvoorzieningen die het nu  ook beheert. Ook wordt het belang van sportbeoefening buiten verenigingsverband  van belang geacht en ook gestimuleerd. Het gemeentebestuur wil zich verder vooral richten op de breedtesport; voor stimulering van topsport is Bedum te klein. De gemeente wil in nauwe samenspraak met  de sportaanbieders en de verenigingen kijken hoe het probleem van de afnemende aantallen vrijwilligers het hoofd kan worden geboden.  Om het mensen met een minimuminkomen mogelijk te maken ook aan sport en beweegactiviteiten deel te nemen, wordt het gemeentelijk Stimuleringsfonds nadrukkelijker onder de aandacht gebracht.

In de nota wordt verder aanbevolen een experiment te starten met een ‘dalurentarief’ voor de sporthal in Bedum. De magere bezettingsgraad overdag zou daarmee kunnen worden verbeterd. Verder wordt de aanbeveling gedaan om nadrukkelijker samen te werken met de zwembaden in de gemeenten De Marne en Winsum. De al bestaande samenwerking met het openluchtbad in Ten Boer blijkt werkzaam, volgens de nota. Die samenwerking zou dus kunnen worden uitgebreid.