Nieuwsbericht College stelt programmaplan basisscholen vast

Gepubliceerd op: 03 december 2015

Het Bedumer college van burgemeester en wethouders legt een plan aan de raad voor dat moet voorzien in aardbevingsbestendige gebouwen voor zes scholen in de gemeente. De inzet van het college is dat die  binnen drie jaar zijn gerealiseerd. De raad vergadert op 10 december over het plan. Voor drie scholen wil het college komen tot nieuwbouw. Eén school wordt bouwkundig versterkt.  Voor twee scholen in Bedum – de St. Walfridusschool en De Regenboog – wordt binnenkort bekend of er gekozen wordt voor (gedeeltelijke) nieuwbouw of versterking. De Haven in Onderdendam sluit mogelijk per 1 augustus 2016.Er zijn echter initiatieven om de school na die datum open te houden. Als de school open blijft dan wordt het gebouw versterkt. De Gereformeerde basisschool De Horizon in Bedum kan bouwkundig worden versterkt. Gemeente en schoolbestuur kiezen voor deze optie. De openbare Togtemaarschool in Bedum krijgt nieuwbouw aan De Vlijt. De twee basisscholen in Zuidwolde zitten in een fusieproces. Voor de fusieschool ('t Groenland) wordt nieuwbouw voorgesteld. De nieuwe school moet komen op de locatie van de huidige openbare R.A. Venhuisschool.

Schoolgebouwen 'toekomst-proof'

Het college wil de versterkingsoperatie gebruiken om de schoolgebouwen 'toekomst-proof' te maken. Er wordt ingespeeld op de onderwijskundige inzichten en de verwachte krimp van het aantal leerlingen. Verder wordt de gelegenheid te baat genomen om ook op het gebied van duurzaamheid een slag te maken. Het college heeft de afgelopen maanden intensief overlegd met de schoolbesturen. Die laatste stemmen in met het nu vastgestelde plan.

Tijdelijke school

Tijdens de werkzaamheden aan de gebouwen worden de leerlingen in Bedum gehuisvest in een tijdelijke school. Die komt op het terrein ten zuiden van de ijsbaan, noordelijk van het centrum. Het gebouw van CBS De Akker wordt met noodlokalen uitgebreid en gaat tijdelijk de twee samengevoegde basisscholen in Zuidwolde huisvesten. Het gemeentebestuur wil de tijdelijke school  ten zuiden van het ijsbaanterrein in Bedum in de loop van het voorjaar van 2016 operationeel hebben. De omvang van de tijdelijke school is nog onderwerp van overleg. In december komt er definitief duidelijkheid over St. Walfridus en De Regenboog. Als die duidelijkheid er is, kan de definitieve planning worden vastgesteld en ook omvang van de tijdelijke school. De procedures voor de tijdelijke school starten begin volgend jaar. Dan wordt ook overleg met de omwonenden georganiseerd.

De gemeente en de schoolbesturen streven ernaar de operatie in een tijdsbestek van drie jaar te kunnen afronden. Dan zijn alle scholen in de gemeente Bedum aardbevingsbestendig. Bedum is de eerste gemeente in de aardbevingsregio die een programmaplan voor de scholen heeft. De Bedumer aanpak wordt gesteund door de Nationaal Coördinator Hans Alders.

Bekostiging plan nog niet rond

De bekostiging van het plan is nog niet rond. Over de overeenkomst en de verdeling van kosten van de investeringen is overleg gaande met de NAM, de schoolbesturen en de gemeente. Voor rekening van de NAM komen in ieder geval de versterkingsmaatregelen en de tijdelijke huisvesting. Over de totale kosten  inclusief duurzaamheid en onderwijskundige vernieuwing en de af te boeken bedragen van de gemeente vindt overleg plaats met de Nationaal Coördinator. Die erkent het financiële probleem en heeft toegezegd dit in 'Den Haag' te zullen aankaarten en te pleiten voor  een oplossing. Met de operatie in Bedum is 13 miljoen euro gemoeid. Daarvan neemt de NAM het grootste deel voor rekening. Voor een bedrag  van  vier miljoen euro is echter nog geen dekking.

De ouders van de scholen zijn door middel van een nieuwsbrief van de ontwikkelingen op de hoogte gesteld. Het programmaplan en een verkorte versie daarvan vindt u op de pagina 'Versterking basisscholen'.