Nieuwsbericht College presenteert sobere begroting 2012

Gepubliceerd op: 01 november 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Bedum heeft de begroting voor 2012 klaar. De begroting wordt op 8 en 10 november door de gemeenteraad behandeld. Ruimte voor nieuw beleid is er nauwelijks. Het college zet vooral in op het behoud van het huidige voorzieningenniveau en het beperken van de lastendruk voor de inwoners.

 

Anderhalf miljoen Euro bezuinigen

Bedum ziet zich gesteld voor een bezuinigingsopgave van anderhalf miljoen Euro. Die bezuinigingen zijn in de begroting voor volgend jaar meegenomen. De bezuinigingen bestaan uit een combinatie van schrappen van voorgenomen investeringen, kortingen op subsidies en het ‘snijden in eigen vlees’.  Een relatief beperkte stijging van de belastingen en tarieven zorgt voor meer inkomsten.

 

Behoud voorzieningenniveau

Behoud van het hoge voorzieningenniveau heeft voor het college prioriteit. Hoewel er als gevolg van decentralisatie van taken veel onzekerheden boven de markt hangen, lijken die voorzieningen ook op termijn in stand te kunnen worden gehouden. Voor eventuele tegenvallers als gevolg van die decentralisatie reserveert het college geld.

 Ruimte voor grote investeringen is er de komende jaren niet. Projecten als de reconstructie van de Waldadrift en De Vlijt  in Bedum en het aanbrengen van verharde bermen langs buitenwegen zijn daarom voorlopig afgeblazen. Het college richt zich in 2012 vooral op continuering van het huidige beleid. De samenwerking met de gemeenten De Marne en Winsum wordt voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. Per 1 januari aanstaande worden de afdelingen Sociale Zaken, Personeelszaken en Informatisering&Automatisering van de drie gemeenten samengevoegd. Andere vormen van samenwerking worden bekeken.

 

Uitbreiding bedrijvenpark

De realisering van woningbouw in Ter Laan 4 en op het voormalige gasfabriekterrein in Bedum zijn ook speerpunten, evenals de verdere invulling van het Bedrijvenpark Boterdiep. Dat laatste project loopt ondanks de crisis goed. Het college wil in 2012 bekijken of er mogelijkheden zijn om het bedrijvenpark verder uit te breiden. Ook wordt gekeken of het oudste deel van het bedrijventerrein kan worden ‘gerevitaliseerd’. Het college meldt hierbij op voorhand dat de financiële mogelijkheden daarvoor beperkt zijn. 

Een deel van de Prof. Boermastraat in Bedum wordt volgend jaar opnieuw ingericht. De riolering wordt dan ook vervangen. Het college wil in 2012 verder met een beleidsplan Openbare Verlichting komen. Er loopt op dit terrein een aantal proefprojecten. De resultaten daarvan worden in het plan meegenomen. Ook aan de sociale veiligheid wordt in de nota aandacht besteed.  

In samenwerking met de provincie en het OV-bureau voor Groningen en Drenthe wordt in 2012 bij een aantal bushaltes een elektronisch systeem geplaatst dat actuele informatie over vertragingen en aankomsttijden geeft. De kosten daarvan komen overigens voor een groot deel voor rekening van de andere partijen. Volgend jaar wordt ook een begin gemaakt met de aanleg van een ‘fietspad-plus’ tussen Bedum en Groningen.  

 

Belastingen en tarieven

De opbrengst van de ozb wordt in de plannen van het college volgend jaar met 4,5 procent verhoogd. De rioolrechten stijgen met 13,75 procent. Dit is een gevolg van het raadsbesluit om de tarieven kostendekkend te maken en van de doorberekening van de BTW op investeringen in het rioolstelsel in die tarieven. Voor de jaren na 2012 voorziet het college nauwelijks stijgingen van de rioolrechten. De leges die niet aan een wettelijk maximum zijn gebonden, gaan in 2012 met 8 tot 9 procent omhoog. Ook voor deze tarieven streeft het gemeentebestuur naar kostendekkendheid.  De afvalstoffenheffing kan voor particulieren omlaag: huishoudens betalen in 2012 bijna 15 Euro minder dan dit jaar.

 

De financiële positie van Bedum is ook op termijn solide. Het college verwacht alleen in 2015 een tekort (61.000 Euro). Dat kan in de optiek van het college uit algemene reserve worden gedekt. Verwachte begrotingsoverschotten wil het college inzetten om tegenvallers te kunnen opvangen.